Šachový tábor 2020 – čtvrtek

Den 6. — čtvrtek 6. 8. 2020

Tréninky — Superhrdinové — Fischerovo šachy — stezka odvahy

Krás­né tep­lé dny nám uka­zu­jí, že tábor bude brzy kon­čit. Už zbý­vá pou­ze pár dní, než se tábor­ní­ci navrá­tí opět do svých domo­vů. Avšak vedou­cí vymýš­lí stá­le dal­ší pro­gra­my, aby děti zaba­vi­li. Dneš­ním hlav­ním pro­gra­mem byla hra na super­hr­di­ny, kde cílem bylo pod­le čísel dojít do kon­ce a zís­kat dra­čí vej­ce v podo­bě lízát­ka. S nej­lep­ším cel­ko­vým časem se stal vítě­zem tým čer­ve­ných. Ve večer­ních hodi­nách se ode­hrál tur­naj ve Fische­ro­vo šachách, kde nej­lep­ší výsle­dek (7 ze 7!) udě­lal Matěj Šeter­le. Těs­ně před večer­kou byla pro naše star­ší šachis­ty vytvo­ře­na stez­ka odva­hy, kde muse­li dojít z lesa po ces­tě do rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka. Nako­nec všich­ni došli v pořád­ku domů.

Výsledky turnaje ve Fischerovo šachách

http://chess-results.com/tnr531905.aspx?lan=5

Fotogalerie