Přeskočit na obsah

1. turnaj šachových nadějí

Líně 5. 10. 2022

Seri­ál tur­na­jů šacho­vých nadě­jí pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé nahra­dil pro letoš­ní sezó­nu Kla­tov­skou věž. Prv­ní tur­naj seri­á­lu se konal v Líních a zúčast­ni­lo se ho ve dvou tur­na­jích rekord­ních 83 hrá­čů. Skvě­lé si v této kon­ku­ren­ci ved­li hrá­či ŠK 64 Plzeň.

Tur­naj mlad­ších (2013 a ml.) vyhrál Vašek Kou­tec­ký zis­kem 6 bodů (ze 7 mož­ných – vel­ká gra­tu­la­ce!), se 4 body skon­čil na 13. mís­tě Ale­xej Tirb. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 30.Ivan Suli­a­tatchii 3, 43.Jakub Jed­lič­ka 2.

V tur­na­ji star­ších (2005 – 2012) bojo­va­li o čel­ní umís­tě­ní hned tři naši hrá­či. Nej­lé­pe se ved­lo Jaku­bu Mare­šo­vi, kte­rý zis­kem 5,5 bodu obsa­dil výbor­né 2. mís­to a potvr­dil tak, že mu týden na Mis­trov­ství Čech v Harra­cho­vě hod­ně šacho­vě pomohl! Nej­lep­ší dív­kou tur­na­je byla s 5 body vyhlá­še­na cel­ko­vě čtvr­tá Mag­da­lé­na Kou­tec­ká. Stej­ný počet bodů zazna­me­nal také Ivo Švam­berg, kte­ré­mu to vynes­lo pěk­né 6. mís­to. Na 20. mís­tě skon­čil se 3 body Matěj Jed­lič­ka.

Dru­hý tur­naj šacho­vých nadě­jí se bude hrát 14. led­na 2023 v Kla­to­vech, věřím, že ješ­tě více našich hrá­čů vyu­ži­je mož­nos­ti pomě­řit své umě­ní s kraj­skou konkurencí!

Výsled­ky: http://chess-results.com/tnr691602.aspx?lan=5