Šachový tábor 2020 – pondělí

Den 3. — pon­dě­lí 3. 8. 2020 Tré­nin­ky — tur­na­je v rapid šachu Ráno dneš­ní­ho dne bylo poho­do­vé. Kvů­li poča­sí byla roz­cvič­ka vevnitř a děla­ly se pou­ze dře­py. Odpo­led­ní hodi­ny byly jako obvykle v téma­tu šacho­vých tré­nin­ků, kde šachis­té zís­ká­va­li body. Po obě­dě se hrál tur­naj v šachu. Mezi par­ti­e­mi se hrá­ly des­ko­vé hry. Spous­ta šachis­tů, kte­ří začí­na­jí hrát, moh­la zís­kat […]

Šachový tábor 2020 – neděle

Den 2. — nedě­le 2. 8. 2020 Tré­nin­ky — olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů — před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní tábo­ro­vé ráno bylo zahá­je­no roz­cvič­kou s výhle­dem na rekre­ač­ní stře­dis­ko. Tré­nin­ky pro­bí­ha­ly krás­ně a hlad­ce, šachis­té zís­ka­li spous­tu bodů do expe­di­ce za zla­tým krá­lem. Jako odpo­led­ní pro­gram mělo být spor­tov­ní odpo­led­ne, avšak kvů­li neče­ka­né změ­ně poča­sí se spor­tov­ní odpo­led­ne pro­mě­ni­lo v odpo­led­ne dušev­ních spor­tů. […]

Šachový tábor 2020 – sobota

Den 1. — sobo­ta 1. 8. 2020 Pří­jezd — roz­dě­le­ní do druž­stev — bles­ko­vý tur­naj Prv­ní den tábo­ra začal pře­bí­rá­ním dětí od rodi­čů a měře­ním tep­lo­ty, pro­to­že bez­pe­čí je pro naše malé šachis­ty to nej­dů­le­ži­těj­ší. Naštěs­tí kaž­dý pro­šel a byl za pomo­ci vedou­cích uby­to­ván. Roz­dě­le­ní do týmů pro­běh­lo bez kom­pli­ka­cí a kaž­dý si teď uží­vá svůj tým, se kte­rým bude […]

Krajský přebor mládeže do 16 let — 7× zlato pro ŠK 64!!

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že – jed­not­liv­ců se hrál prv­ní čer­ven­co­vý víkend 4. – 6. 7. 2020 v Rado­by­či­cích. Nevhod­ný prázd­ni­no­vý ter­mín se pocho­pi­tel­ně pro­je­vil na slab­ší účas­ti, ale to našich hrá­čům nijak neva­di­lo. V tur­na­ji HD10 hrá­li mezi 20 účast­ní­ky tři čle­no­vé ŠK 64. A všich­ni s medai­lo­vý­mi ambi­ce­mi! Pro Voj­tu Jan­čí­ka to byl po pře­stu­pu z Let­né k nám prv­ní tur­naj v našich bar­vách, […]

4. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

Onli­no­vý seri­ál tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je dále, dal­ší tur­naj se bude hrát opět v úte­rý 30. 6. 2020, již teď se může­te při­dat do tur­na­je https://lichess.org/swiss/aSjhzRcm. Těší­me se na Vaši boha­tou účast.

Soutěž v řešení šachových diagramů (15)

Řeše­ní posled­ních dia­gra­mů (z 18.6.2020): pokro­či­lí:  1. …Dc6 2.Va7 Vxa7 3.Sxa7 Db7–+ 1…Dxh2+ 2.Kxh2 Jf4+ 3.Kg3 Vh3+ 4.Kg4 h5+ 5.Kg5 Vf5# 1…Vxh2+ 2.Kxh2 Vh5+ 3.Kg1 Vh1+ 4.Kxh1 Dh3+ 5.Kg1 Dg2# 1.c5 e4 2.c6 e3 3.c7 e2 4.c8D e1D 5.Dh3+ Dh4 (5…Kg6 6.Dh7+ Kf6 7.Df7+ Ke5 8.De7++-) 7.De6+ Kh5 8.Df7+ Kh6 (8…Kg4 9.Df3#) 9.Dh7# 1.Dh8+ Df6 2.Db8+ Dd6 3.Db2+ Dd4 4.Dh2+ f4 5.Dh8+ 1–0 1…Sb5!! 2.Kf5 d3 3.Kf6 Sa4!! 4.Ve7 e1D! 5.Vxe1 […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II  — 10. a 11. kolo B‑družstvo ŠK 64 Plzeň dospě­lých po kon­tu­mač­ní výhře v 10.kole nad Kaz­ně­jo­vem 8:0 a remí­ze z 11.kola s ŠK Líně D 4:4 skon­či­lo s 18 body na výbor­ném tře­tím mís­tě (podrob­nos­ti na https://www.chess.cz/soutez/2484/).

Krajský přebor družstev starších žáků

Až na tře­tí pokus se poda­ři­lo tuto postu­po­vou sou­těž ode­hrát (v sobo­tu 27. 6. 2020), a to díky Soko­lu Kla­to­vy, kte­ří narych­lo zajis­ti­li míst­nost. V osmi­člen­ném star­tov­ním poli star­to­va­la také dvě naše druž­stva. Céč­ko mělo na dosah medai­li, nako­nec ale o jed­nu par­tii skon­či­lo s 10 body na 4.místě, ale i tak vel­ká pochva­la a per­spek­ti­va do budouc­na (druž­stvo svým věko­vým prů­mě­rem pat­ři­lo mezi […]

3. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

3.onlinový tur­naj ŠK 64 Plzeň v úte­rý 23. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 9 hrá­čů, vyhrál Petr Mareš s 5 body. Pořa­dí: 1.Mareš Petr 4, 2.Herejk Petr 5, 3.Mare­šo­vá Micha­e­la, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Lang­ma­jer Jan 4, 6.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Kře­no­vá Natá­lie 2, 9.Hof­f­mann Jiří 1.

Extraliga a 1. liga mládeže dohrány

Sestup z Extra­li­gy mlá­de­že Do finá­le extra­li­gy mlá­de­že naše druž­stvo vstu­po­va­lo se dvě­ma výhra­mi na děle­ném 2. mís­tě, a dokon­ce po dvou hodi­nách prv­ní­ho zápa­su s Béč­kem Pola­bin poté, co Matěj Šeter­le (4.) pro­mě­nil útok na krá­le v celý bod, to vypa­da­lo na poho­dl­né vítěz­ství a dob­rý vstup na ces­tu za záchra­nou. Bohu­žel v tu chví­li jsme netu­ši­li, že to bude jedi­né […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (14)

Posled­ní dáv­ka dia­gra­mů, opět ve dvou obtíž­nos­tech, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 24. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Vg4+!! Kxg4 2.Je3+ Kh4 3.Jf5+ Kg4 4.f3# 1.h6! Sf8 2.Sd5+– 1.Vc2! Ve7 2.Df6 Ve8 3.Vc7+– 1.Kg4 Kb5 2.Kf5 Kc6 3.Ke6! Kc5 (3…Kc7 4.g4 Kd8 5.Kf7 g5 6.Kf6 Ke8 7.Kxg5 Kf7 8.Kh6+–) 4.g4 Kd4 5.g5 Ke4 6.g6 Kf4 7.Kf7 Kg5 8.Kxg7+– 1…Jd3+ 2.Dxd3! Dxd3 3.Jg8!+– s hroz­bou Jf6, h5 […]

2. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

2.onlinový tur­naj ŠK 64 Plzeň v úte­rý 16. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 9 hrá­čů. Pořa­dí: 1.Herejk Petr 7, 2.Mareš Petr 4,5, 3.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 4.Lang­ma­jer Jan 4,5, 5.Blud­ský Hynek 3,5, 6.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 8.Blud­ský Vít 2, 8.Kře­no­vá Natá­lie 2, 9.Hof­f­mann Jiří 1,5. Dal­ší tur­naj se bude hrát opět v úte­rý 23. 6. 2020, již teď se může­te při­dat do tur­na­je na […]