Členské příspěvky 2020

Váže­ní čle­no­vé, blí­ží se nová sezó­na a to při­ná­ší povin­nost vyplý­va­jí­cí z člen­ství v klu­bu — zapla­tit člen­ské pří­spěv­ky za rok 2020!  Pro­sí­me tedy o zaslá­ní člen­ských pří­spěv­ků do 15.10.2020 na ban­kov­ní účet klu­bu: 257349750/0300 Výše pří­spěv­ků je stej­ná jako v minu­lých letech: Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR starší18 let (2001 a star­ší) — 310 Kč Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR do 18 let (2002 a mlad­ší) […]

Přesun tréninků do hotelu LIONS

Vzhle­dem k tomu, že jak na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, tak na 2.ZŠ, jsou zaká­zá­ny všech­ny krouž­ky, budou naše šacho­vé krouž­ky a tré­nin­ky ŠK 64 Plzeň pro­bí­hat vždy v pon­dě­lí a v úte­rý v sute­rén­ních pro­sto­rách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18 (zastáv­ka tro­lej­bu­sů č.10,13 a 14 Sama­rit­ská, pří­pad­ně ze sta­ni­ce tro­lej­bu­su č.16 Ade­lo­va cca 500 m.). Časy krouž­ků a tré­nin­ků jsou zatím sta­no­ve­ny tak­to: pon­dě­lí 14:00 – 15:00 […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň — září 2

Bles­ko­vé onli­ne tur­na­je budou pro­bí­hat i nadá­le, a to kaž­dé pon­dě­lí od 18:30 hod., nej­bliž­ší tur­naj bude tedy v pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 18:30. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/6Uy3KJI6. Vyu­žij­te šan­ce zahrát si ale­spoň po inter­ne­tu!

Krajský přebor juniorů

Domažli­ce, 12. – 13. 9. 2020 Dvě stří­br­né medai­le vybo­jo­va­li naši čle­no­vé na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů a doros­ten­ců v Domažli­cích. Hon­za Lang­ma­jer hrál tur­naj do 18 let bez poráž­ky, dokon­ce jako jedi­ný pora­zil vítě­ze! Marek Janouš se roz­ho­dl zahrát si tur­naj do 20 let a i on vybo­jo­val stří­br­nou medai­li. Gra­tu­lu­je­me! Výsled­ky Kat. do 20 let: 2.Marek Janouš 3,5/5 (dále viz […]

Rozlosování soutěží družstev

1. liga mlá­de­že 10.10.20 10:00 1.kolo (pořa­da­tel OAZA Pra­ha) — ŠK64 Plzeň – KŠ Říča­ny 1925 B 10.10.20 15:00 2.kolo (OAZA Pra­ha) — KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK64 Plzeň 11.10.20 10:00 3.kolo (ŠK64 Plzeň) — ŠK64 Plzeň – PROMAT OAZA Pra­ha 12.12.20 10:00 4.kolo (ŠK64 Plzeň) — ŠK64 Plzeň – SK Pet­řín 12.12.20 15:00 5.kolo (ŠK64 Plzeň) — ŠK Líně – ŠK64 Plzeň 16.01.21 10:00 6.kolo (Tábor) — QCC […]

Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže

Čes­ké Budě­jo­vi­ce 5. – 6. 9. 2020 Hned čtyř­ná­sob­né zastou­pe­ní měl náš klub v mis­trov­ských sou­tě­žích Mis­trov­ství ČR v rapid šachu mlá­de­že. V kate­go­rii D10 si skvě­le ved­la Deni­sa Mare­šo­vá, před posled­ním devá­tým kolem se dosta­la do prv­ní desít­ky a posled­ní kolo ode­hrá­la na dru­hé šachov­ni­ci, pro­hra ale zna­me­na­la, že s 5 body obsa­di­la 12. mís­to. V nejmlad­ší kate­go­rii chlap­ců H10 bojo­val úspěš­ně Hynek Blud­ský, zís­kal […]

Turnaj o Zlatého krále

Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu (pro hrá­če 2005 a ml.) tra­dič­ně star­tu­je novou sezó­nu již 18. září od 16:00. Mís­to koná­ní: Cen­t­rum logic­kých her FAV ZČU Plzeň — stu­dov­na, Tech­nic­ká 8. Urče­no pro hrá­če všech výkon­nos­tí, i začá­teč­ní­ky – ceny pro všech­ny!!

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2020

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2020 (roz­díl k 1. 3. 2020) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (0), 4.Machalík Marek 1952 (0), 5.Bechynský Jan 1905 (0), 6.Hložek David 1854 (+13), 7.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 8.Janouš Marek 1751 (+42), 9.Langmajer Jan 1743 (+5), 10.Lorenc David 1726 (0), 11.Málek Milan 1682 (0), 12.Hrdlička Vác­lav 1681 (0), […]

Šachový festival Plzeň 2020 a Mistrovství ČR mužů

Hlav­ním tur­na­jem Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2020, kte­rý pořá­dal ve dnech 23. – 31. 8. 2020 náš ŠK 64 Plzeň, bylo Mis­trov­ství ČR v šachu mužů 2020. Mis­trem repub­li­ky se stal David Nava­ra před Vik­to­rem Láz­nič­kou a Zbyň­kem Hráč­kem, z našich zástup­ců skon­čil David Hlo­žek se 3,5 body na 64.místě (do ratingu FIDE při­psal +41), o dvě mís­ta na 66.místě se 3 body […]

Mistrovství Evropské unie

Kou­ty nad Des­nou 14. – 22. 8. 2020 V kate­go­rii U14 hrál Marek Janouš. Z deví­ti kol posbí­ral 5 bodů a obsa­dil pěk­né 9. mís­to. Gra­tu­lu­je­me! Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr531988.aspx?lan=5 Foto­ga­le­rie https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020_Players/ https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň

Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň pro­běh­ne letos v ter­mí­nu 25. – 28. 9. 2020 v Hře­beč­ní­kách. Cena je 1100 Kč pro hrá­če do 14 let (2006 a ml.) a 1500 Kč pro star­ší. Kdo máte zájem jet, rezer­vuj­te si mís­to již nyní na e‑mailu herejkpetr@seznam.cz, máme k dis­po­zi­ci pou­ze 30 míst.