Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 5. 2022

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 5. 2022 (roz­díl k 1. 3. 2022) 1. Herejk Petr 2174 (0), 2. Ran­da Miroslav 2008 (0), 3. Pal­ko­vá Kate­ři­na 1990 (0), 4. Nový Daniel 1965 (0), 5. Macha­lík Marek 1952 (0), 6. Bechyn­ský Jan 1905 (0), 7. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1833 (0), 8. Hlo­žek David 1799 (-55), 9. Mame­tev Artem 1759 (+113), 10. Janouš […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 5.turnaj

Páté pokra­čo­vá­ní seri­á­lu KP mlá­de­že v rapi­du se kona­lo v sobo­tu 30. 5. 2022 ten­to­krá­te v Kaz­ně­jo­vě. Výpra­va ŠK 64 Plzeň byla ten­to­krá­te počet­ně slab­ší, nicmé­ně zla­to bylo! Makar Hon­cha­rov si v tur­na­ji mlad­ších počí­nal napros­to suve­rén­ně, tur­naj vyhrál zis­kem 7 bodů ze 7 mož­ných a samo­zřej­mě vyhrál také kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 9. (a 4.v kate­go­rii H8) Vác­lav Koutecký, […]

Plzeňská šachová liga – finále

Letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy vyvr­cho­lil finá­lo­vým tur­na­jem v pátek 29. 4. 2022. Ve stu­dov­ně FAV ZČU si to o pohár pro vítě­ze roz­da­lo šest hrá­čů: tři hrá­či z Let­né: Matěj Křiv­ka, Michal Heř­man a Michal Macho a tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Makar Hon­cha­rov, Ště­pán Kuchta a Deni­sa Mare­šo­vá. S nej­vyš­ším ratingem sice do tur­na­je vstu­po­val Matěj Křiv­ka, ale roz­dí­ly v elo byly mezi […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.65, Plzeň 26. 4. 2022 1.Herejk Petr 2,5, 2.Langmajer Jan 2, 3.Honcharov Makar 1, 4.Urválková Tere­za 0,5. https://chess-results.com/tnr632193.aspx?lan=5&art=4 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 4

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - duben 4 25. 4. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/YqReIqr5 1.Šeterle Matěj 6, 2. 2.Veličkov Domi­nik 5,5, 3.Herejk Petr 5, 4.Bludský Hynek 4, 5.Václavík Robert 4, 6.Pelíšek Vác­lav 4, 7.Bludský Vít 4, 8.Hodl Voj­těch 4, 9.Tirb Alex 3, 10.Nguyen Vik­tor 2, 11.Cortes86 1, 12.Nguyen Daniel 1, 13.Kotrc Lukáš 1, 14.Spencer Aaron 0,5.

1.liga družstev mládeže, skupina B

Závě­reč­ná čty­ři kola prv­ní ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B, se hrá­la v Nových Hra­dech. Naše výpra­va se na ces­tu vyda­la již v pátek, uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no na míst­ním zám­ku (napros­to úžas­né) a pro­to­že jsme se po osmi kolech pohy­bo­va­li se 7 body těs­ně nad hra­ni­cí sestu­pu, úkol ten zněl jas­ně: zachrá­nit Béč­ko v 1.lize i pro příští sezó­nu. Prv­ní pět­ka sesta­vy byla stejná […]

Mistrovství ČR družstev mládeže, skupina B

Finá­lo­vým blo­kem pod názvem Mis­trov­ství ČR druž­stev mlá­de­že vyvr­cho­li­la letoš­ní extra­li­ga druž­stev mlá­de­že. Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň hrá­lo ve sku­pi­ně B o záchra­nu. Ze základ­ní sku­pi­ny si naše druž­stvo při­nes­lo jen 3 body za výhru nad DP Pra­ha PORG, tak­že cíl vyhnout se sestu­pu, tj. dostat se mezi prv­ní čty­ři, byl hod­ně vzdá­le­ný. Páteč­ní prv­ní zápas (tedy 4. kolo) […]

Klatovská věž 5

Kla­to­vy 23. 4. 2022 mlad­ší: 6.Václav Kou­tec­ký 4,5, 10.Filip Kužel 4, 15.Magdalena Kou­tec­ká 3, star­ší: 4.Jakub Mareš 4,5, 9.Ema Urvál­ko­vá 3,5, 10.Denis Kužel 3,5. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr631015.aspx?lan=5&art=1.

Krajské kolo přeboru škol v šachu

Nýřa­ny, 21. 4. 2022 V Kraj­ském kole pře­bo­ru škol měl náš klub něko­li­ka­ná­sob­né zastou­pe­ní a to i na medai­lo­vých postech. 1.st. ZŠ: 1.28.ZŠ Plzeň 26 (Voj­těch Jan­čík 6 ze 6!), 3.ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Plzeň 16,5 (Sinel­ni­kov Ste­pan 2,5 ze 7, Bischof Maty­áš 5 ze 7, Ngu­yen Vik­tor 6 ze 7, Čihák Maty­áš 3 ze 7) 2.st. ZŠ: 2.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň 22 (Artem Mame­tev 6,5 […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.64, Plzeň 19. 4. 2022 1.Langmajer Jan 8,5, 2.Herejk Petr 8, 3.Mametev Artem 5,5, 4.Honcharov Makar 5, 5.Staněk Pavel 2, 6.Pelíšek Vác­lav 1. https://chess-results.com/Tnr630395.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Ofenziva našich mladých

Po dvou­le­té odml­ce způ­so­be­né koro­na­vi­rem se o veli­ko­noč­ním víken­du 16. – 17. 4. 2022 usku­teč­nil sed­mý roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho šacho­vé­ho tur­na­je. V kon­ku­ren­ci 23 hrá­čů star­to­va­lo hned 11 hrá­čů ŠK 64 Plzeň. Hned od počát­ku se na čele usa­di­la dvo­ji­ce nej­vý­še nasa­ze­ných Marek Pokru­pa a náš Marek Janouš. Po bojov­né remí­ze ve vzá­jem­né par­tii (kde náš Marek byl tím, kdo usi­lo­val o výhru) […]