1. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

1. onli­no­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň pro­bě­hl v úte­rý 9. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 12 hrá­čů (skvě­le!). Pořa­dí: 1.Herejk Petr 8, 2.Mál­ko­vá Adri­a­na 6,5, 3.Blud­ský Hynek 5,5, 4.Šeter­le Matěj 5,5, 5.Lang­ma­jer Jan 5,5, 6.Blud­ský Vít 5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 8.Mame­tev Artem 5, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Hodl Voj­těch 3, 11.Kře­no­vá Natá­lie 1, 12.Hof­f­mann Jiří 0,5.

Soutěž v řešení šachových diagramů (12)

Úko­ly na dal­ší týden, opět ve dvou obtíž­nos­tech (ten­to­krá­te, mys­lím, dia­gra­my pro pokro­či­lé jsou jed­no­duš­ší, tak­že o nej­lep­ším řeši­te­li týd­ne urči­tě roz­hod­ne rych­lost ode­vzdá­ní!), ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 10. 6.! Může­te se do toho pus­tit, těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1…De2!–+ 1.Ve2! d5 [1…Kd5 2.Sg2#; 1…Kb5 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (11)

Nové úko­ly na dal­ší týden, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 3. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dxh8+ Kxh8 2.Sf6 Kg8 (2…Dg7 3.Ve8#) 3.Ve8# 1.b4! Kc4 2.Dc6 mat 1.Jxa7!! Jxa7 [1…Kxa7 2.Kxc6+-; 1…Jd8 3.Ke7 Jb7 4.Jc6+-] 3.Kc7 Jc8 4.Kxc8 1–0 1.Vxh5+ Kxh5 2.Sg3! Sxg3 [2…Vxg3 3.Vc8 Kh4 4.Vh8#] 3.Vc8 Sc7 4.Vh8# 1.Sxd4? Vxd3! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (10)

Již pode­sá­té Vám zasí­lám šes­ti­ci dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 27. 5.! Věřím, že si udě­lá­te na šachy čas, i když někte­ré z Vás již čeká návrat do škol­ních lavic. Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dd5+! Sxd5 [2…Kh8 3.Sxe4+–] 2.Sxd5 Kh8 3.Vxg5+– 1.e8D+ Vxe8 [1…Sxe8 2.Vb8+!! Sxb8 3.b6+–] 2.Vxe8+ Sxe8 3.Vb8+!! […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2020 — AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ta nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce: tábor pro­běh­ne v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích v plá­no­va­ném ter­mí­nu 1.–8.8.2020 a v plá­no­va­ném roz­sa­hu! Vzhle­dem k mate­ri­á­lu vyda­né­mu Minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví “Hygi­e­­nic­­ko-pro­­­tie­­pi­­de­­mic­­ká opat­ře­ní” sta­no­ve­ná pro zajiš­tě­ní sezó­ny let­ní dět­ské rekre­a­ce 2020 jsme však nuce­ni zavést někte­rá opat­ře­ní: Maxi­mál­ní počet účast­ní­ků na akcích se od 8. 6. 2020 v pří­pa­dě pozi­tiv­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce (což, jak pev­ně dou­fá­me, bude pře­tr­vá­vat) před­po­klá­dá 500 osob […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (9)

Po týd­nu dal­ší dia­gra­my pro řeše­ní, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 20. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.f8V! [1.f8D? Vf5+ 2.Sf4 Vfxf4+ 3.Dxf4=; 1.Sxd5?=; 1.Se5? Vd1+=] 1…Vf5+ 2.Sf4 Vxf8 3.Sxe4# 1…Dxb3!! 2.axb3 Vxb3 (hro­zí Vb1#) 3.Se1 Se3+! 4.Dxe3 Vb1# 1.g6 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (8)

Nové dia­gra­my k řeše­ní, jako obvykle ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 13. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Kb7 a1D (1…Kd6 2.Sxd4+-) 2.Se7# 1.Kf7 Je7 2.Ke8 Jc6 3.d8D+!! Jxd8 1/2 1.Vg2+ Kf8 2.Kg5+ Kg7 3.Kf4+ Kf6 4.Kg3+ Kg5 5.Kf2+ Kf4 6.Kg1+ Ke3 7.Ve1++– 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 3.Kb7 a1D 4.Se7# 1.c6! bxc6 2.a5 Kc5 3.a4! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (7)

Opět po týd­nu nová vár­ku dia­gra­mů (viz pří­lo­ha), opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 6. 5.! A jaká byla správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne? pokro­či­lí:  1…Dxh3+ 2.Kxh3 Je3+ 3.Kh4 Jf3+ 4.Kh5 Sg4# čer­ný vyhra­je 1…Vf8 2.Vd8 Dh4+!–+ 1…Sxf5 2.Sxf5 Vxg3+ 3.fxg3 d3+ 4.Df2 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (6)

Nové dia­gra­my opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 29.4.! A správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: zku­še­něj­ší:  1.Sg7# 1.d8J# 1.Kf7 e5 2.Sg7# 1.Dxf7+! Vxf7 2.Jxe6+ Kh6 3.Jxd8+- 1.Kc6!! [špat­ně je 1.Kc7?? Kc5 2.Kb7 Kd6 3.Kxa7 Kc7= a remí­za] 1…Kd4 2.Kb7 Kd5 3.Kxa7 Kc6 4.Kb8+- a pěšec dojde do dámy […]

Czech Chess.com Cup

Onli­no­vý tur­naj Czech Chess.com cup pořá­da­ný naším ŠK 64 Plzeň (ve spo­lu­prá­ci s ŠK Smí­chov) v nedě­li 19.4.2020 skon­čil úspě­chem našich barev. Marek Janouš byl v kon­ku­ren­ci 84 hrá­čů nej­lep­ší, vybo­jo­val 7 bodů ze 7 a celý tur­naj vyhrál! Skvě­lé, gra­tu­lu­je­me! Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 13.Petr Herejk 5, 20.Dan Nový 4, 26.Honza Lang­ma­jer 4, 30.Matěj Šeter­le 4, 33.Artem Mame­tev 4, […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (5)

Dal­ší vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 22.4.! Řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 9. 4.): zku­še­něj­ší:  1…b5+! (důle­ži­té! Nut­no zablo­ko­vat pole b5) 2.axb5 Je5+ 3.Kc5 Sb4# 1.b4 f5 2.b5 f4 3.b6 f3 4.b7 f2 5.b8D f1D 6.Db5+ Dxb5 7.Kxb5 Kg5 8.a4 h5 9.a5 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (4)

Již čtvr­tá vár­ka dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 15.4.! A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 2.4.): zku­še­něj­ší:  bílý vyhra­je — 1.Kb4!! Kxe4 2.c5 Kd5 [2…Kf3 3.c6 e4 4.c7 e3 5.c8D e2 6.Df5++–] 3.Kb5 e4 4.c6 e3 5.c7 e2 5.c8D […]