Přeskočit na obsah

Letní šachový tábor Hřebečníky 2023

Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 30. 7. - 6. 8. 2023 (letos nedě­le - nedě­le!) v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní Star Line v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích.  Vypl­ně­nou při­hláš­ku zašle­te naske­no­va­nou na e-mail: herejkpetr@seznam.cz co… Číst dále »Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023

Velká cena Tachova

V sobo­tu 4. 2. 2023 v Dlou­hé Újezdě u Tacho­va pro­bě­hl tře­tí tur­naj Vel­ké ceny mlá­de­že. V tur­na­ji A star­to­va­li z našich hrá­čů Jan Lang­ma­jer a Makar Hon­cha­rov, lépe se daři­lo Hon­zo­vi, kte­rý vybo­jo­val 3 body a obsa­dil 3. mís­to. Makar… Číst dále »Vel­ká cena Tachova

Soutěže družstev dospělých

Minu­lá nedě­le se našim dvě­ma druž­stvům pří­liš nevy­da­řil. Déč­ko, hájí­cí vedou­cí pozi­ci, nastou­pi­lo pro­ti Loko­mo­ti­vě C (vlast­ně jedi­ný kon­ku­rent v boji o prv­ní mís­to) ve znač­ně impro­vi­zo­va­né sesta­vě (ze základ­ní sesta­vy pou­ze… Číst dále »Sou­tě­že druž­stev dospělých

Olympijský bronz Makara a Marka

Po skvě­lém výko­nu Maka­ra Hon­cha­ro­va a zis­ku stří­br­né medai­le na Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že v kate­go­rii chlap­ců 2011 a mlad­ších se ve čtvr­tek bojo­va­lo ješ­tě o jed­nu sadu olym­pij­ských medai­lí, a to v Bles­ko­vém tur­na­ji čtyř­člen­ných kraj­ských… Číst dále »Olym­pij­ský bronz Maka­ra a Marka

Stříbro Makara Honcharova

Na prá­vě pro­bí­ha­jí­cí Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že v tur­na­ji chlap­ců roč­ní­ku 2011 a mlad­ší vybo­jo­val člen naše­ho klu­bu Makar Hon­cha­rov pro Plzeň­ský kraj se 4,5 bodem vel­mi cen­né 2. mís­to a zís­kal stří­br­nou medai­li !! Vel­ká gra­tu­la­ce pro Maka­ra!… Číst dále »Stří­bro Maka­ra Honcharova