Šachový tábor 2019 — čtvrtek

Den 6. — čtvr­tek 8. 8. 2019 Tré­nin­ky — olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů — taj­ný úkol — dis­ko­té­ka Ve čtvr­tek se ode­hrál vel­ký tur­naj v des­ko­vých hrách. Bylo dohro­ma­dy osm­náct sta­no­višť z toho bylo pat­náct dru­hů her. Pexe­so, hadi a žeb­ří­ky, kost­ky, kvák, tan­gra­my, tik tak bum, double, prší, člo­vě­če nezlob se, duch, piškvor­ky, Bang, time­li­ne, poker a akti­vi­ty. Cel­ko­vým vítě­zem se […]

Šachový tábor 2019 — středa

Den 5. — stře­da 7. 8. 2019 Tré­nin­ky — návště­va vel­mis­t­ra Štočka — hle­dá­ní pokla­du — živé šachy Pátý den nám poča­sí moc nepřá­lo. Neú­sta­vič­ně prše­lo a ven­ku se neda­lo téměř vůbec být. Do chmur­né­ho poča­sí při­ví­tal na šacho­vý tábor pan Jiří Što­ček, šacho­vý vel­mis­tr, kte­rý pře­vzal dru­hou polo­vi­nu tré­nin­ku šacho­vé sku­pi­ny A a pak si při­pra­vil před­náš­ku pro […]

Šachový tábor 2019 — úterý

Den 4. — úte­rý 6. 8. 2019 Tré­nin­ky — hra Super­hr­di­no­vé — Před­náš­ka o Nepá­lu Čtvr­tý den začal stu­de­ně. Ale ani poča­sí neza­sta­vi­lo šachis­ty od tré­nin­ku a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty výko­nu. Hlav­ní udá­los­tí byla odpo­led­ní hra z tro­chu jiné­ho soud­ku a to byla hra na super­hr­di­ny. Na téma sever­ské myto­lo­gie, kde se jed­not­li­vec oci­tl v roli hrdi­ny, kte­rý hle­dá ztra­ce­né žezlo Loki­ho. I přes čas, […]

Šachový tábor 2019 — pondělí

Den 3. — pon­dě­lí 5. 8. 2019 Tré­nin­ky — více­boj — simul­tán­ky — Aus­tral­ská detek­tiv­ka Je to již tře­tí den šacho­vé­ho tábo­ra. Rána a tré­nin­ky jsou pořád stej­ná. Snad kaž­dý kdo mohl fan­dil Mar­ku Janou­šo­vi, kte­rý hrál na mis­trov­ství Evro­py v Bra­ti­sla­vě! Roz­cvič­ka, sní­da­ně, sva­či­na a pak hurá na odpo­led­ní program.Na dneš­ní den si tábo­ro­vý vedou­cí při­pra­vi­li spor­tov­ní odpo­led­ne. Sou­tě­ži­lo se […]

Šachový tábor 2019 — neděle

Den 2. — nedě­le 4. 8. 2019 Tré­nin­ky — sou­tě­že v Ping-pon­gu, Aqua-pon­gu, frisbee — Fische­ro­vo šachy — fot­bal — před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní ráno na šacho­vém tábo­ře v Hře­beč­ní­kách zača­lo zleh­ka jed­no­du­chou roz­cvič­kou. Dopo­led­ne se věno­va­lo tré­nin­kům a zlep­šo­vá­ní doved­nos­tí šachis­tů. I přes nepří­z­ni­vé poča­sí se spor­tov­ní den ode­hrál. Ping-pong, Aqua pong a Desk pong se ode­hrá­ly pod stře­chou are­á­lu, avšak fot­bal musel […]

Šachový tábor 2019 — sobota

Den 1. — sobo­ta 3. 8. 2019 Pří­jezd — roz­dě­le­ní do druž­stev — bles­ko­vý tur­naj Prv­ní den byl pře­de­vším o pří­jez­du a pozná­ní oko­lí. Jak říká Jan Lang­ma­jer: Nechtě­li nás pus­tit do poko­jů, ale roz­dě­le­ní do tea­mů se poved­lo. Mys­lím že moji Rudí ďáblo­vé jsou favo­ri­ti! A zatím se mu jeho před­po­věď poved­la, pro­to­že team rudí vyhrá­li sou­těž o nej­lep­ší název. […]

OPEN Klatovy 2019

V Kla­to­vech prá­vě pro­bí­há vel­ký mezi­ná­rod­ní tur­naj, naši hrá­či se v něm roz­hod­ně neztrá­ce­jí, po 4. kole byl na vyni­ka­jí­cím 24. mís­tě se 2,5 body David Hlo­žek (do fide elo +58 bodů), fan­tas­tic­ky si vedl také Marek Janouš (2 body, 46.průběžné mís­to a +50 elo­bo­dů!!). Dan Nový byl se stej­ným bodo­vým zis­kem jen o jed­no mís­to před Mar­kem (+18 elo­bo­dů). […]

Nové rapid ELO ČR k 1. 7. 2019

Pořa­dí hrá­čů ŠK 64 Plzeň dle ELO ČR v rapid šachu k 1. 7. 2019 (roz­díl k 1. 5. 2019) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (+7), 4.Bechynský Jan 1905 (0), 5.Janouš Marek 1847 (+144), 6.Hložek David 1841 (-2), 7.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 8.Lorenc David 1726 (0), 9.Langmajer Jan 1698 (-58), 10.Málek Milan 1682 (0), 11.Hrdlička Vác­lav […]

Marek Janouš na slovenských turnajích

V mezi­ná­rod­ním rapid tur­na­ji Smart Kids Cham­pi­on­ship 2019 v Ružom­be­ro­ku zís­kal Marek Janouš 7 bodů z 9 a vybo­jo­val ve výbor­né kon­ku­ren­ci vyni­ka­jí­cí 2.místo! Na stej­ném mís­tě ješ­tě v bles­ko­vém tur­na­ji zis­kem 5,5 bodu při­dal 13. mís­to (4 z čes­kých hrá­čů). A na násled­ném tur­na­ji v Lip­tov­ském Miku­láši ten­to­krá­te ve váž­ném tem­pu hrá­čů do 15 let uhrál Marek 5 bodů a obsa­dil 5. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky rapid […]