1. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 6. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3. (poř. v kate­go­rii cel­kem: 2. v H10, poř. v KP: 1. v H10) Jan­čík Voj­těch 5,7. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 14. (3.H8, 2.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 21. (9.H10, 7.H10) Suchý David 4, 26. (12.H10, 9.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 32.Hen­drych­o­vá Tere­za *) 3, 37. (18.H10, 15.H10) Bouda Ondřej 2,5, 40. (19.H10, 16.H10) Trh­lík Mar­tin 2, 43. (21.H10, 18.H10) Steh­lík Rudolf 2. *) Terez­ka bohu­žel hrá­la špat­ný tur­naj (měla […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 1

Výsled­ky: 1.Herejk Petr 6, 2.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 6, 3.Mame­tev Artem 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Bechyn­ský Jan 4,5, 7.Blud­ský Hynek 4,5, 8.Blud­ský Vít 4,5, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11. Šeter­le Matěj 3,5, 12.Tomek Daniel 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, 14.Tomek Jakub 3,5, 15.Bernt The­o­dor 3, 16.Moj­dl David 3, 17.Kluzák Daniel 3, 18.Suchý David 3, 19.Suchá Eliš­ka 3, 20.Mach Jan 3, 21.Steh­lík Rudolf 2,5, 22.Steh­lík Mar­tin 2, 23.EL_Pepe 1,5, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 25.mahditavakoli021 0,5, 26.Szymon5468 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/dTHeBzHn

Krajský přebor mládeže v online šachu

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu bude pro­bí­hat kaž­dou sobo­tu od 17:00 od 6.3.2021 do 10.4.2021 (6 násle­du­jí­cích sobot). Pře­bor se hra­je jako ote­vře­ný pře­bor Plzeň­ské­ho kra­je, a to ve dvou kate­go­ri­ích: star­ší (2003 – 2010) a mlad­ší (2011 a mlad­ší). Při­hlá­sit se tak může kdo­ko­liv spl­ňu­jí­cí věko­vé pod­mín­ky, hrá­či mimo Plzeň­ský kraj hrát mohou, nebu­dou však zapo­čí­tá­vá­ní do pořa­dí KP. Každý […]

Únorový král západu 4

Úno­ro­vý král zápa­du 4 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 27. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a koneč­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/p3T98z55. Naše pra­vi­del­né sobot­ní tur­na­je mlá­de­že O krá­le zápa­du kon­čí, děku­je­me všem za zájem, skvě­lou účast u za féro­vou hru!  V sobot­ním pod­ve­če­ru ale o oblí­be­né onli­ne tur­na­je nepři­jde­te, od příští­ho týd­ne star­tu­je seri­ál tur­na­jů Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu, který […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 4

Výsled­ky: 1.Janouš Marek 6,5, 2.greg24 5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Herejk Petr 5, 6. Patrik_de_Smrt 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Lorenc David 4, 11.Blud­ský Vít 4, 12.Šťast­ný Josef 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 14.Steh­lík Mar­tin 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Suchá Eliš­ka 3, 17.Suchý David 3, 18.Mores Anto­nín 3, 19.Tomek Daniel 3, 20.Mach Jan 2,5, 21.Kluzák Daniel 2, 22.Tomek Jakub 1,5, 23.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 24.Steh­lík Rudolf 1,5 Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/aaxAjMLr

Únorový král západu 3

Úno­ro­vý král zápa­du 3 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 20. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a prů­běž­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/FfMEhjty. 4. závě­reč­ný tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 27. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/p3T98z55. Těší­me se Vaši boha­tou účast!

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 3

Výsled­ky: 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 6.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4,5, 7.qwer­ty­ma­li­na 4,5, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Suchý Mar­tin 3,5, 11.Suchá Eliš­ka 3,5, 12.Tomek Jakub 3, 13.Mach Jan 3, 14.Mores Anto­nín 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Kluzák David 2, 17.Tomek Daniel 3, 18.Šťast­ný Josef 2, 19.Steh­lík Mar­tin 2, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 2, 21.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 22.Steh­lík Rudolf 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/PW9RDppO

Únorový král západu 2

Úno­ro­vý král zápa­du 2 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 13. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a prů­běž­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/ETQnfs9N. 3. tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 20. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/FfMEhjty. Těší­me se Vaši boha­tou účast!

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 2

Výsled­ky: 1.Simon1993 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4,5, 5.Mame­tev Artem 4,5, 6.Šeter­le Matěj 4,5, 7.Lorenc David 4,5, 8.Blud­ský Vít 4, 9.Moj­dl David 4, 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Šťast­ný Josef 3,5, 12.Blud­ský Hynek 3,5, 13.Suchá Eliš­ka 3,5, 14.Mare­šo­vá Micha­e­la 3, 15.Mores Anto­nín 3, 16.Steh­lík Mar­tin 3, 17.Mach Jan 2,5, 18.Suchý David 2, 19.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 20.Kluzák David 2, 21.Steh­lík Rudolf 2, 22.Hen­drych­o­vá Tere­za 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/6nEyZFSI

Únorový král západu 1

Úno­ro­vý král zápa­du 1 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 6. 2. 2021, podrob­né výsled­ky najde­te v pří­lo­ze a na  https://lichess.org/swiss/ERflHzfq. 2. tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 13. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/ETQnfs9N. Těší­me se Vaši boha­tou účast!

Členské příspěvky 2021

Začá­tek nové­ho roku s sebou při­ná­ší také jedi­nou povin­nost vůči klu­bu – pla­ce­ní člen­ských pří­spěv­ků. Žádám tedy čle­ny klu­bu o úhra­du člen­ských pří­spěv­ků na rok 2021 na kon­to klu­bu  257349750/0300 část­ky jsou  185 Kč hrá­či do 18 let (nar. 2003 a mlad­ší) 310 Kč hrá­či star­ší (hrá­či nar. 2002 a star­ší) 50 Kč pro čle­­ny-sym­­pa­­­ti­­za­n­­ty, kte­ří nejsou regis­tro­vá­ni v šacho­vém sva­zu Do vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu napiš­te prv­ních šest cifer […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2021

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2001, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2021. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce v příloze.