Přeskočit na obsah

Turnaj šachových nadějí 4

9. 3. 2024 Kaz­ně­jov Posled­ní, čtvr­tý, tur­naj šacho­vých nadě­jí se konal v Kaz­ně­jo­vě. V tur­na­ji mlad­ších exce­lo­val Yevhen Stra­zhnyk, kte­rý uhrál skvě­lých 6,5 bodu ze 7 mož­ných, vyhrál nejen tur­naj mlad­ších, ale také cel­ko­vé hod­no­ce­ní… Číst dále »Tur­naj šacho­vých nadě­jí 4

Velká cena Nýřan

2. 3. 2024 Nýřa­ny V tur­na­ji A těch nej­lep­ších měl náš klub hned troj­ná­sob­né zastou­pe­ní Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský a vítěz­ka minu­lé­ho tur­na­je B Ema Urvál­ko­vá. Hynek před­ve­dl skvě­lou útoč­nou hru, sou­pe­ře jas­ně pře­hrá­val a tur­naj zis­kem… Číst dále »Vel­ká cena Nýřan

Nové ELO FIDE k 1. 3. 2024

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 3. 2024 (roz­díl k 1. 12. 2023) Pozn.do ELO FIDE k 1. 3. 2024 se kro­mě zápočtu ode­hra­ných výsled­ků v posled­ním obdo­bí pro­mít­lo zvý­še­ní ELO u všech hrá­čů s ratingem pod 2000 pod­le vzor­ce ELOnové=ELOstaré+(2000-ELOstaré)x0,4! Mini­mál­ní FIDE… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 3. 2024

Open Plzeň 2024

17.– 24. 2. 2024, Plzeň, Open Plzeň 2024 Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu pořá­da­né­ho v Plzni par­du­bic­kým AVE kon­tak­tem se zúčast­ni­lo také něko­lik našich hrá­čů. Ve FIDE OPEN tur­na­ji obsa­dil s 5 body 35. mís­to Makar Hon­cha­rov (na FIDE… Číst dále »Open Plzeň 2024

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor3

Blesk ŠK64Plzeň únor3, pon­dě­lí 19.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/X7iK9qse: 1.Šeter­le Matěj 6, 2.Bechyn­ský Jan 5, 3.Herejk Petr 4, 4.Hein­rich Domi­nik 3, 5.Kužel Filip 2, 6.Hodl Voj­těch 1,5, 7.Kužel Denis 1.

Šachový tábor Plasy 2024

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na 13. roč­ník šacho­vé­ho tábo­ra pořá­da­né­ho Šacho­vý klu­bem 64 Plzeň od 28. 7. do 4.8. 2024. Po mno­ha letech jsme se roz­hod­li pro změ­nu mís­ta a letoš­ní roč­ník bude­me pořá­dat… Číst dále »Šacho­vý tábor Pla­sy 2024

Příměstský tábor ŠK64 Plzeň

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na Pří­měst­ský šacho­vý tábor, kte­rý se usku­teč­ní od 15. 7. do 19. 7. 2024. Kro­mě šacho­vé­ho pro­gra­mu vás čeka­jí i des­ko­vé hry, spor­tov­ní akti­vi­ty, výle­ty po oko­lí a dal­ší. Podrob­nos­ti k pro­gra­mu a dal­ší… Číst dále »Pří­měst­ský tábor ŠK64 Plzeň