Přeborníkem klubu Matěj Šeterle

Letoš­ní již 6. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je pořá­da­né­ho naším klu­bem se konal v hote­lu LIONS ve dnech 20. – 21. 4. 2019. Star­to­va­lo v něm letos pou­ze 22 hrá­čů (ško­da, že i dal­ší nevy­u­ži­li šan­ci zahrát si pěk­né par­tie). Sed­mi­ko­lo­vý tur­naj nej­lé­pe zvlá­dl Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvo­rec, kte­rý zís­kal 6 bodů, a vyhrál pohár pro vítě­ze. O jed­nu remí­zu více (tedy v souč­tu 5,5 bodu) a druhé […]

5. ročník Velikonočního turnaje

Veli­ko­noč­ní tur­naj 2018, 5. roč­ník, Plzeň, 31. 3. – 1. 4. 2018 5. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v hote­lu LIONS pořá­da­ný naším klu­bem byl s 34 účast­ní­ky rekord­ním. Vítě­zem se stal nej­vý­še nasa­ze­ný a nej­vět­ší favo­rit Mar­tin Simet, kte­rý uhrál 6 bodů. Dru­hé mís­to vybo­jo­val nej­lep­ší ze 6bodových hrá­čů Vác­lav Truksa, tře­tí byl Pavel Fla­jš­man. Veli­ko­noč­ní tur­naj se hrál také jako pře­bor ŠK 64 Plzeň […]

Velikonoční turnaj počtvrté

Náš klub ŠK 64 Plzeň uspo­řá­dal 4.ročník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je se zápoč­tem výsled­ků na Lis­ti­nu osob­ních koefi­ci­en­tů ELO. V kon­ku­ren­ci 27 hrá­čů star­to­va­lo hned 15 hrá­čů naše­ho klu­bu. Vítě­zem tur­na­je se stal Petr Aubrecht z TJ Bohe­mi­ans Pra­ha, kte­rý vybo­jo­val ze 7 par­tií 6,5 bodu. Dru­hé mís­to obsa­dil Zde­něk Bar­to­ní­ček z oddí­lu Gar­de Kaz­ně­jov (6 bodů) a tře­tí Luboš Ber­ka z TJ Plzeň […]

Velikonoční turnaj

Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je (26.-27.3.2016, hotel Hazu­ka) 1. Simet Mar­tin 1999 TJ Plzeň Košut­ka z.s. 5,5, 2. Sta­ník Michal 1734 ŠK Líně 5,0, 3. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2018 ŠK Líně 5,0, 4. Nechut­ný Michal 1557 SK Pet­řín Plzeň 5,0, 5. Fla­jš­man Pavel 1653 ŠK Dvo­rec 5,0, 6. Málek Milan 1668 ŠK 64 Plzeň 4,5, 7. Holý Filip 1966 TJ Sokol Plzeň-Let­­ná 4,0, […]

Vítězem Velikonočního turnaje Martin Kopřiva

Dru­hý roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v Kon­gre­so­vém sále Hote­lu Hazu­ka v Plzni vyhrál zis­kem 6 bodů Mar­tin Kopři­va. V tur­na­ji nebyl pora­žen a s bilan­cí pěti výher a dvou remíz před­sti­hl dru­hé­ho Mar­ti­na Sime­ta díky pomoc­né­mu hod­no­ce­ní. Tře­tí mís­to vybo­jo­va­la vel­mi pře­kva­pi­vě, ale napros­to zaslou­že­ně, s 5 body Adri­a­na Mál­ko­vá. Ta také byla nej­lep­ší v pořa­dí Pře­bo­ru ŠK 64 Plzeň pro rok 2015. Hrá­či na 4. - 9. mís­tě získali […]

Velikonoční turnaj 2014

Vítězkou prv­ní­ho roč­ní­ku Veli­ko­noč­ní­ho šacho­vé­ho tur­na­je pořá­da­né­ho ŠK 64 Plzeň se sta­la Jit­ka Ján­ská hra­jí­cí za Sokol Kla­to­vy. V sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji vybo­jo­va­la 6,5 bodu. Dru­hé mís­to vybo­jo­val se 6 body Mar­tin Kopři­va (Sokol Domažli­ce) a tře­tí skon­čil s 5 body Mar­tin Simet (TJ Košut­ka Plzeň). Tur­naj byl hrán jako ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň. Pře­bor­nic­ký titul vybo­jo­val cel­ko­vě šes­tý David Hlo­žek se […]