Přeskočit na obsah

Šachový tábor Plasy 2024

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na 13. roč­ník šacho­vé­ho tábo­ra pořá­da­né­ho Šacho­vý klu­bem 64 Plzeň od 28. 7. do 4.8. 2024. Po mno­ha letech jsme se roz­hod­li pro změ­nu mís­ta a letoš­ní roč­ník bude­me pořá­dat ve stře­dis­ku Máj v Pla­sích na pome­zí hned čtyř kra­jů – plzeň­ské­ho, kar­lo­var­ské­ho, ústec­ké­ho a středočeského.

Pro účast­ní­ky je při­pra­ven boha­tý šacho­vý ale i neša­cho­vý pro­gram. V rám­ci šacho­vé­ho pro­gra­mu se může­te těšit na tré­nin­ky, tur­na­je (v kla­sic­kém šachu i Fische­ro­vých šachách) a nebu­de chy­bět ani oblí­be­ná simul­tán­ka pro­ti tábo­ro­vým vedou­cím. Z neša­cho­vé­ho mno­ho spor­tov­ních sou­tě­ží, výle­tů, tur­na­jů v des­ko­vých hrách a na závěr tábo­ra tra­dič­ní oblí­be­ná diskotéka.

Tábor je vhod­ný pro mla­dé šachis­ty všech výkon­nos­tí, ale také pro neša­chis­ty (např. sou­ro­zen­ce šachis­tů), pro kte­ré máme neša­cho­vou skupinu.

Počet míst je ome­zen a rych­le se zapl­ňu­je, pro­to s při­hláš­kou dlou­ho neváhejte!

Odkazy: