Přeskočit na obsah

Příměstský tábor ŠK64 Plzeň

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na Pří­měst­ský šacho­vý tábor, kte­rý se usku­teč­ní od 15. 7. do 19. 7. 2024. Kro­mě šacho­vé­ho pro­gra­mu vás čeka­jí i des­ko­vé hry, spor­tov­ní akti­vi­ty, výle­ty po oko­lí a další.

Podrob­nos­ti k pro­gra­mu a dal­ší infor­ma­ce nalez­ne­te v při­lo­že­ných propozicích.

Přílohy