Šachový tábor 2019 — středa

Den 5. — středa 7. 8. 2019

Tréninky — návštěva velmistra Štočka — hledání pokladu — živé šachy

Pátý den nám poča­sí moc nepřá­lo. Neú­sta­vič­ně prše­lo a ven­ku se neda­lo téměř vůbec být. Do chmur­né­ho poča­sí při­ví­tal na šacho­vý tábor pan Jiří Što­ček, šacho­vý vel­mis­tr, kte­rý pře­vzal dru­hou polo­vi­nu tré­nin­ku šacho­vé sku­pi­ny A a pak si při­pra­vil před­náš­ku pro někte­ré děti z tábo­ra. Hlav­ní udá­los­tí dneš­ní­ho dne byla hon­ba za pokla­dem. Na sta­no­viš­tích s téma­ty his­to­rie šachu, pohád­ko­vých postav, šifer a otáz­ky na vše­o­bec­né zna­los­ti se utka­ly všech­ny týmy pro­ti sobě, aby za správ­né odpo­vě­di zís­ka­li pís­men­ka do tajen­ky k pokla­du. Celou dobu to bylo vyrov­na­né, ale team Zele­ný led­nič­ky nako­nec zví­tě­zil s časo­vou rezer­vou a zís­kal zaslou­že­ný poklad. Posled­ní akcí před večer­kou byla par­tie šachů. Ale ne je tak leda­ja­kých, během chvil­ky se z tábor­ní­ků sta­ly živé šachy. Celá par­tie byla živě sdí­le­ná přes plat­for­mu Twitch.

Fotogalerie