Online přednášky KM ŠSPK

Komi­se mlá­de­že pro vás při­pra­vi­la onli­ne pra­vi­del­né šacho­vé před­náš­ky, kte­ré budou pro­bí­hat kaž­dou ST od 18 hodin na Sky­pe (a to až do pro­sin­ce, samo­zřej­mě mimo prázd­ni­ny). Teď to hlav­ní: před­náš­ky pove­dou zku­še­ní vel­mistři, mezi­ná­rod­ní mistři a dal­ší uzná­va­ní tre­né­ři. Před­náš­ky jsou urče­né pře­de­vším pro děti, ale vítá­me i dospě­lé! Veš­ke­ré infor­ma­ce nalez­ne­te v pří­lo­ze a také na kraj­ských strán­kách, v kalendáři.
 
A na koho se může­te těšit? Ve ST 19.5.2021 bude před­ná­šet dese­ti­ná­sob­ný mis­tr ČR, dlou­ho­do­bá čes­ká šacho­vá jed­nič­ka a hráč, kte­rý ješ­tě v roce 2015 oku­po­val s ELEM 2751 14. mís­to celo­svě­to­vé­ho žeb­říč­ku, vel­mis­tr David Nava­ra! Před­náš­ka je urče­na pokro­či­lej­ším šachis­tům (těm, co jsou již něja­kou dobu navyklí tré­no­vat), ale při­hlá­sit se může kdokoliv.
 
Ve ST 26.5.2021 se pak může­te těšit na IM Zuza­nu Haga­ro­vou, kte­rá před nedáv­nem zís­ka­la nej­vět­ší tre­nér­ské šacho­vé vzdě­lá­ní, kte­ré­ho lze vůbec u nás dosáh­nout. Je rov­něž mis­try­ní Evro­py z roku 1999. Téma před­náš­ky: I vel­mistři byli dět­mi, kde nám mezi­ná­rod­ní mis­try­ně uká­že par­tie z dět­ských let mis­tra svě­ta Mag­nuse Carl­se­na, Hika­ru Naka­mu­ry či snad nej­lep­ší šachist­ky his­to­rie Judi­ty Pol­gá­ro­vé. Tato před­náš­ka je urče­na spí­še mír­ně pokro­či­lým, ale samo­zřej­mě opět nebu­de­me brá­nit niko­mu, aby se přihlásil.
 
Cena za jed­nu před­náš­ku: 30 Kč – děti, 60 Kč – dospě­lí. Při­hláš­ky pro­sím zasí­lej­te na email komisemladezesspk@seznam.cz, a to na kaž­dou před­náš­ku zvlášť a pro­sím s před­sti­hem, pokud mož­no vždy do pon­dě­lí bez­pro­střed­ně před přednáškou.
 
A na koho se může­te těšit dál? Máme před­jed­na­né dal­ší vel­mis­t­ry a mezi­ná­rod­ní mis­try, napří­klad: GM Jiří Što­ček, dlou­ho­le­tý čes­ký repre­zen­tant a troj­ka čes­ké­ho žeb­říč­ku, GM Robert Cvek, vel­mis­tr a šacho­vý pub­li­cis­ta, GM Petr Neu­man, vel­mis­tr a mís­to­před­se­da tre­nér­ské komi­se Šacho­vé­ho sva­zu ČR, IM David Kaňov­ský, šacho­vý tre­nér a pub­li­cis­ta či IM Josef Juřek, jeden z nej­zku­še­něj­ších šacho­vých tre­né­rů a dal­ší a další…