Extraliga družstev mládeže

Chyběl malý krůček

Posled­ní dvě kola Extra­li­gy druž­stev mlá­de­že se hrá­ly v Říča­nech.

K šes­té­mu kolu nastou­pi­li naši bor­ci pro­ti vedou­cí­mu týmu sou­tě­že z Říčan v sesta­vě David Hlo­žek, Micha­el Rel­jič, Marek Janouš, Matěj Šeter­le, Pepa Šťast­ný a Hon­za Lang­ma­jer. Do zápa­su, ve kte­rém vět­ši­na našich hrá­čů čeli­la obrov­ské ratingo­vé pře­va­ze, jsme vstou­pi­li skvě­le. Hon­za Lang­ma­jer (6.) po vyni­ka­jí­cím výko­nu mato­vým závě­rem pře­hrál hrá­če s ratingem 1948, kte­ré­mu „poka­zil“ sto­pro­cent­ní bilan­ci v sou­tě­ži. Fan­tas­tic­ké!! Pak ale sou­peř odpo­vě­děl, když Pepa Šťast­ný sice dlou­ho vzdo­ro­val hrá­či s ratingem 2025, nako­nec ale tla­ku sou­pe­ře neo­do­lal. Na prv­ní šachov­ni­ci před­ve­dl famóz­ní výkon David Hlo­žek. Doko­na­le mu s hrá­čem 2296 (!!) vyšla pří­pra­va s plá­no­va­nou obě­tí kva­li­ty, v dal­ším prů­bě­hu udr­žel pozi­ci v remí­zo­vých vodách a při­psal sobě i druž­stvu důle­ži­tou remí­zu. Hero­ic­ký výkon před­ve­dl Matěj Šeter­le (4.). Hor­ší pozi­ci zkom­pli­ko­val obě­tí figu­ry, sou­peř ale zare­a­go­val přes­ně pro­ti­obě­tí kva­li­ty a zís­kal lep­ší pozi­ci. Matěj v obra­ně těž­ké pozi­ce vypo­cho­do­val krá­lem s hroz­bou věč­né­ho šachu, zís­kal střel­ce a pře­ve­dl pozi­ci do věžo­vé kon­cov­ky. Bohu­žel ale v časo­vé tís­ni Matěj těž­kou kon­cov­ku neu­dr­žel a sou­peř šel do vede­ní 1,5 : 2,5. V té době ale byly obě zbý­va­jí­cí par­tie pro nás výhod­něj­ší. Marek Janouš (3.) ve střed­ní hře zís­kal pěš­ce, pozi­ce byla ale slo­ži­tá a Mar­ko­vi rych­le ubí­hal čas, tak­že při­jal s 30 s. na hodi­nách remí­zo­vou nabíd­ku sou­peř­ky. V tu chví­li bylo totiž jas­né, že posled­ní par­tie skon­čí v náš pro­spěch. Micha­el Rel­jič (2.) totiž své­ho sou­pe­ře od zahá­je­ní zatla­čil do defen­zi­vy a svo­ji výho­du přes­ně zre­a­li­zo­val v celý bod. A dal­ší pře­kva­pe­ní bylo na svě­tě!

KŠ Říča­ny 1925 – ŠK 64 Plzeň 3 : 3

Posled­ní 7.kolo s Uni­ches­sem byl bojem o to, zda postou­pí­me do finá­le o titul nebo o záchra­nu, k boji o titul nám sta­čil ze zápa­su bod. Zača­li jsme dvě­ma naděj­ný­mi remí­za­mi, Pepa Šťast­ný (5.) sice ztra­til ve střed­ní hře pěš­ce, ve věžo­vé kon­cov­ce zak­ti­vi­zo­val krá­le a v pra­vý čas nabí­dl remí­zu, kte­rou sou­peř akcep­to­val. Matěj Šeter­le (4.) bez­peč­ně odra­zil všech­ny hroz­by sou­pe­ře a v rov­né kon­cov­ce neby­lo o děle­ní bodu pochyb. Bohu­žel pak ale David Hlo­žek (1.) v mír­ně lep­ší pozi­ci chy­bo­val v pro­poč­tu, ztra­til pěš­ce a pozi­ci v kon­cov­ce neu­dr­žel. Bod pro náš tým zajis­til Marek Janouš (3.). Ten aktiv­ní hrou od zahá­je­ní sou­pe­ře zatla­čil do defen­zí­vy a přes­nou hrou ho donu­til ke kapi­tu­la­ci. Dohrá­va­li Micha­el a Hon­za. Obě par­tie se roz­hod­ly v časo­vých tís­ních. Micha­el Rel­jič (2.) se v par­tii s Petrem Machem, kte­rý za náš tým ješ­tě před dvě­ma roky hos­to­val, v ost­ré pozi­ce, kde jeho král byl ve vel­kém ohro­že­ní, brá­nil vel­mi vyna­lé­za­vě. Pak ale při­šel klí­čo­vý moment vlast­ně celé­ho zápa­su – při opa­ko­vá­ní tahů při­šla v posled­ní Míšo­vě minu­tě nabíd­ka remí­zy, kte­rou se Míša roz­ho­dl nepři­jmout a pokra­čo­val jinak. Jak se v popar­ti­o­vé ana­lý­ze uká­za­lo, objek­tiv­ně to bylo správ­né roz­hod­nu­tí, při správ­né hře by Míša stál lépe. Jen­že pozi­ce vyža­do­va­la přes­né tahy, a bohu­žel v časo­vé tís­ni Micha­el správ­ný tah nena­šel a krát­ce nato byl donu­cen slo­žit zbra­ně. Pro Hon­zu Lang­ma­je­ra (6.) tak v mír­ně hor­ší pozi­ci, ve kte­ré by asi bez vět­ších pro­blé­mů mohl držet remí­zu, to zna­me­na­lo, že byl nucen hrát na výhru (aby druž­stvo dosáh­lo na kýže­nou remí­zu). Bojo­val pro tým ze všech sil, sou­peř byl ale na výši, vynu­til si pře­chod do pěš­co­vé kon­cov­ky, kte­rou dotá­hl do vítěz­né­ho kon­ce.

V koneč­ném souč­tu tak ŠK 64 Plzeň — Uni­chess 2 : 4.

V tabul­ce nás tak na čtvr­tém mís­tě vystří­dal praž­ský PORG, kte­rý posled­ní zápas vyhrál a jedi­ný bod 3,5 : 2,5. Tak­že bohu­žel spor­tov­ní štěs­tí se od nás ten­to­krá­te odvrá­ti­lo, i přes­to vel­ká pochva­la všem čle­nům týmu za bojov­ný a týmo­vý výkon!! Nako­nec jsme skon­či­li s 8 body na 5.místě v západ­ní sku­pi­ně. Pyš­nit se může­me tím, že jsme obra­li o body oba prv­ní týmy Kla­to­vy i Říča­ny, ale co je to plat­né, v dub­nu bude­me hrát ve sku­pi­ně o udr­že­ní. A z ní sestu­pu­jí do 1.ligy hned čty­ři posled­ní druž­stva (z 8 účast­ní­ků – tedy polo­vi­na), tak­že náš čeká těž­ký boj. Do tabul­ky finá­le o udr­že­ní si při­ná­ší­me 6 bodů za výhry nad Novým Borem a Koby­li­sa­mi a jsme zde na děle­ném 2.místě, ale sku­pi­na východ se ratingo­vě zdá sil­něj­ší, tak­že nás neče­ká nic jed­no­du­ché­ho. Věřím ale, že druž­stvo, jako již v této sezó­ně něko­li­krát, zabo­ju­je a pře­ko­ná své hra­ni­ce a Extra­li­gu udr­ží­me i pro dal­ší rok!!

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/Tnr467464.aspx?lan=5