Soutěž v řešení šachových diagramů (2)

Dia­gra­my na násle­du­jí­cí týden jsou opět ve dvou úrov­ních — pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín je opět do příští stře­dy, tedy 1.4.

A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne:

zku­še­něj­ší: 

 1. 1.d6! Kb8 2.Kc1 stře­lec nemá kam jít! 2…Se4 [2…Sg6 3.d7 Kc7 4.Je6+ Kxd7 5.Jf8+ bílý vyhra­je; 2…Sa2 3.Kb2] 3.d7 Kc7 4.Je6+ Kxd7 5.Jc5+ 1–0
 2. 1.Jb2! Neče­ka­né a půso­bi­vé! 1…e1D 2.Vc5+ Kb6 (Klí­čo­vé je, že čer­ný bude muset do “chlív­ku” — po  2…Kb4 3.Jd3+ hned ztrá­cí dámu) 3.Ja4+ Kb7 4.Vc7+ Ka8 5.Jb6# 1–0
 3. 1…Vg8!! a nyní kro­mě toho, že je napa­de­na dáma, hro­zí i maty na 1. řadě. Po 2.Dd3 Dg1+ a čer­ný vyhra­je, pro­to­že po 3. Vd1 násle­du­je 3…Vc1+ s matem. 0–1
 4. 1.e6! Bílý f‑pěšec pro­chá­zí. 1…fxe6 2.Kd6 Kg6 [2…Sf3 3.f7 Kg7 4.Ke7] 3.Ke7 1–0  
 5. Po 1…Vb7 bílý pokra­ču­je 2.Ve5+! [niko­li 2.Sxb7? dxe6=] 2…d5 3.Sxd5! Vxb6 4.Sb7# a krás­ný mat 1–0
 6. 1.e6! Sxe6 2.Vxc5 bxc5 3.Vxc5 a bílé­mu zůsta­ne mate­ri­ál­ní výho­da 1–0

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Dxf7#  niko­li 1.Vxe6? pro­to­že čer­ný může napří­klad 1…Se7!
 2. 1.b8J# 
 3. 1.b3!! a dáma je chy­ce­na
 4. 1…Jd3+! 2.exd3 Sxd1 a čer­ný zís­kal dámu
 5. 1.Kc2! Jf6 2.Kc1 Jd5 3.Kc2 Je3+ 4.Kc1 Jd1 5.Kc2=, špat­ně je ale 1.Kc1?, pro­to­že čer­ný jez­dec po 1…Jf6 2.Kc2 Jd5 3.Kc1 Je3 nedo­vo­lí krá­li vrá­tit se na c2, musí tedy na d1 nebo d2, tím se uvol­ní král z a1 čer­ný posta­ví dámu a vyhra­je. 
 6. 1.g4!! Ke6 (na 1…Kf4 hned vyhra­je 2.g6) 2.Kd2 Kf7 3.Ke3 Kg6 4.Kf4 Kg7 5.Kf5 Kf7 6.g6+ Kg7 7.Kg5 Kg8 8.Kh6 Kh8 9.g7+ Kg8 10.g5 Kf7 11.Kh7 Ke6 12.g8D+ s výhrou (nejde 1.g6? Kf6 2.Kd2 Kxg6 3.Ke3 Kg5! (3…Kf5? 4.Kf3+–)  4.Kf3 Kf5 5.Kg3 Kg5 6.Kh3 Kh5 7.g4+ Kg5 8.Kg3 Kg6 9.Kf4 Kf6 10.g5+ Kg6 11.Kg4 Kg7 12.Kf5 Kf7 13.g6+ Kg7 14.Kg5 Kg8 15.Kf6 Kf8 16.g7+ Kg8 17.Kg6= pat!; 1.Kd2 Kf5 2.Ke3 Kxg5 3.Kf3 Kf5= a remí­za jako v před­cho­zí vari­an­tě

A nej­lep­ší řeši­te­lé z uply­nu­lé­ho týd­ne:
zku­še­něj­ší: 1.Filip Kre­sl 6/6, 2.Jan Lang­ma­jer 6/6, 3.–4.Hynek a Víťa Blud­ský 6/6 (o pořa­dí roz­ho­do­val čas zaslá­ní)…
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Rud­la Steh­lík 6/6, 2.Jir­ka Hof­f­mann 6/6, 3.Anto­nín Mores 5/6, 4.Mar­tin Trh­lík 4/6…
Děku­ji všem, kte­ří jste řeši­li, věřím, že v dal­ším týd­nu při­bu­dou i dal­ší řeši­te­lé!!

A ješ­tě slí­be­ný “týden­ní sko­kan Ler­nin­g­ches­su”:
nej­ví­ce bodů za uply­nu­lý týden zazna­me­nal Hon­za Lang­ma­jer (+58) a stá­vá se tak sko­ka­nem týd­ne!
Pořa­dí: 1.Jan Lang­ma­jer +58 (ELO 1613), 2.Alžběta Pet­říč­ko­vá +57 (1057), 3.Štěpán Sed­lá­ček +40 (1071), 4.Matouš Sed­lá­ček +18 (1018), 5.Martin Trh­lík +15 (1179), 6.Jan Hof­f­mann +15 (1015), 7.Jiří Hof­f­mann +5 (1030).
Sko­ka­na týd­ne vyhlá­sí­me i za týden — věřím, že i k lear­nin­gu se dosta­ne více zájem­ců, ale doká­že někdo z vás pře­ko­nat za násle­du­jí­cí týden sto­bo­do­vou hra­ni­ci?