Soutěž v řešení šachových diagramů (1)

I když šíří­cí se epi­de­mie koro­na­vi­tu výraz­ně vel­mi výraz­ně zasa­hu­je do našich živo­tů a ome­zu­je naše akti­vi­ty, zkus­me si najít čas a ener­gii pro šachy!

Vyhla­šu­ji pro­to pro naše mla­dé čle­ny na dobu, kdy je pře­ru­še­no škol­ní vyu­čo­vá­ní, týden­ní sou­těž v řeše­ní šacho­vých úko­lů (při­dat se mohou v pří­pa­dě zájmu i star­ší). Vždy ve čtvr­tek zašlu šest nových dia­gra­mů ve dvou obtíž­nos­tech – „těž­ší“ pro pokro­či­lej­ší hrá­če cca s elo nad 1100 a „leh­čí“ pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé bez elo, pří­pad­ně s elo do 1100.

Všich­ni pak máte mož­nost do příští stře­dy zasí­lat řeše­ní na můj mail herejkpetr@seznam.cz správ­né řeši­te­le pak ozná­mím vždy násle­du­jí­cí týden ve čtvr­tek.

Zasí­lám tedy pří­lo­hou prv­ní dvě šes­ti­ce úko­lů, pře­ji hod­ně štěs­tí a těším se na Vaše řeše­ní!

Záro­veň také zno­vu při­po­mí­nám mož­nost zlep­šo­vat se v šachu pro­střed­nic­tvím webu learningchess.net/cz/. Sta­čí se jen při­hlá­sit se svým jmé­nem, zadat hes­lo, pak už jen pro­chá­zet jed­not­li­vé lek­ce a postup­ně se tak zlep­šo­vat!! Příští týden také zve­řej­ním týden­ní­ho sko­ka­na ler­nin­g­ches­su, kte­rý za týden zazna­me­ná nej­vět­ší pří­růs­tek elo!

Pře­ji všem v tom­to neleh­kém obdo­bí pev­né zdra­ví, pozi­tiv­ní mysl a jen dou­fám, že toto obdo­bí brzy pomi­ne a že se zase bude­me moci setká­vat u šachov­ni­ce i mimo ni!

Petr Herejk