Soutěž v řešení šachových diagramů (5)

Dal­ší vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 22.4.!

Řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 9. 4.):

zku­še­něj­ší: 

 1. 1…b5+! (důle­ži­té! Nut­no zablo­ko­vat pole b5) 2.axb5 Je5+ 3.Kc5 Sb4#
 2. 1.b4 f5 2.b5 f4 3.b6 f3 4.b7 f2 5.b8D f1D 6.Db5+ Dxb5 7.Kxb5 Kg5 8.a4 h5 9.a5 h4 10.a6 h3 11.a7 h2 12.a8D+– dlou­hé, ale cel­kem sro­zu­mi­tel­né
 3. 1.b4+! (uvol­ně­ní pěš­ce c pro závě­reč­ný mat) 1…cxb3 2.Vc7+ Sc6 3.Vcxc6 bxc6 4.Vxc6 Kd5 5.c4#
 4. 1.Vc8+! Vxc8 2.Dxa7!! Kxa7 3.bxc8J+! Kb7 4.Jxe7+ neče­ka­ná pro­mě­na pěš­ce v jezd­ce a vyhra­nou pozi­cí
 5. 1.Dh6!! (nic jiné­ho nefun­gu­je) 1…fxe2 2.Dh1#; 1…Kxe2 2.Da6#; 1…Kg2 2.Je3#
 6. 1.Va1+ Kb8 2.Va8+! Kxa8 3.Va1+ Kb8 4.Va8+! Kxa8 5.Da1+ Kb8 6.Da7+!! (tře­tí a roz­ho­du­jí­cí oběť, po obou věžích i dáma – půso­bi­vé!!) 6…Kxa7 7.Jc6+ Ka8 8.Jb6#

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Ja7# 
 2. 1.Vc7+ Sxc7 2.Ja7# (vět­ši­na si všimla, že řeše­ní smě­řu­je do matu uká­za­né­mu v dg.1)
 3. 1…Dg4+ 2.Ke3 De3# (dvou­ta­ho­vý mat, kte­rý ale ten­to­krá­te vět­ši­ně řeši­te­lů dělal pro­blémy)
 4. 1.Jb5+ Ke4 2.Jc3+ (vid­lič­ka!) Kd4 3.Jxb1+-
 5. 1.Vb4! s dal­ším Vb8# (nekry­tel­ný mat!)
 6. 1.e8D g1D 2.Dh8+ Kg6 3.Dg8+ Kf5 4.Dxg1 a bílý zís­kal dámu a lehce vyhra­je

A nej­lep­ší řeši­te­lé z uply­nu­lé­ho týd­ne:
zku­še­něj­ší: 1.Filip Kre­sl 6/6, 3.Jan Lang­ma­jer 6/6, 3.Hynek a Víťa Blud­ský 6/6, 4.Cyril Tei­chmann 4/6, (o pořa­dí roz­ho­do­val jako vždy čas zaslá­ní)…
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Michal Toman 6/6, 2.Mar­tin Vyčích­lo 4/6, 3.Mar­tin Trh­lík a Rud­la Steh­lík 3/6, ješ­tě řeši­li Adam a Natál­ka Kře­no­vi. Všem vel­ká pochva­la a podě­ko­vá­ní, těším se příš­tě i na dal­ší řeši­te­le!!

A “týden­ní sko­kan Ler­nin­g­ches­su”: ten­to­krá­te byl nej­pil­něj­ším Mar­tin Jokl!

Pořa­dí týd­ne dle pří­růst­ku: 1.Mar­tin Jokl +37 (1292), 2.Alž­bě­ta Pet­říč­ko­vá +25 (1245), 3.Jiří Hof­f­mann +8 (1071), 4.Jakub Tomek +5 (1227), 5.Ště­pán Sed­lá­ček +5 (1183), 6.Matouš Sed­lá­ček +4 (1055), 7.Jakub Mareš +4 (1004), 8.Hynek Blud­ský +1 (1667).

Řešit může­te i násle­du­jí­cí týden, stej­ně tak jako plnit úko­ly v Tré­nin­ku tak­ti­ky.