Soutěž v řešení šachových diagramů (4)

Již čtvr­tá vár­ka dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 15.4.!

A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 2.4.):

zku­še­něj­ší: 

 1. bílý vyhra­je — 1.Kb4!! Kxe4 2.c5 Kd5 [2…Kf3 3.c6 e4 4.c7 e3 5.c8D e2 6.Df5++–] 3.Kb5 e4 4.c6 e3 5.c7 e2 5.c8D e1D 6.Dd7+ Ke4 7.De6+ 1–0
 2. chy­bou je 1.b3?? Dxb5! 2.Sg5 [2.Jxb5 Va1#] 2…Da5, nut­no tedy hrát 1.Dd3! Da2+ 2.Kc1 Sa6 3.Kd2 Sxb5 4.Jxb5 Dxb2 5.h6 Va2 6.Vc1 g6 7.Kd1 jen s mír­nou výho­dou bílé­ho.
 3. 1.Vg2!! Dxf3 [1…Vg8 2.Dxh7+ Kxh7 3.Vh3#] 2.Dxf8#
 4. 1…Jf4+ 2.Ke4 [2.Ke3 Ve2+ 3.Kxf4 Se5#] 2…Ve2+ 3.Kxf4 Se5# 
 5. 1.Ve8+ Kb7 [1…Sd8 2.Vxd8+ Kb7 3.Jb4+ Dxf3 (3…c6 4.Vxd7+ Jxd7 (4…Kc8 5.Vd8+ Kc7 6.Dd6+ Kb7 7.Sxc6#) 5.Dxd7+ Kb8 6.Ja6#) 4.Da6#] 2.Da6+ Kxa6 [2…Kc6 3.Jb4+ Kd6 4.Dd3+ Kc5 5.Dd5#] 3.Jxc7 Ka5 4.b4+ Ka4 5.Sd1+ Ka3 6.Jb5#
 6. 1.Dc2+ Ke3 2.Df2+ Ke4 [2…Kd3 3.Df3+ Kd2 4.Sf4++–] 3.Df4+ Kd5 [3…Kd3 4.Df3+ Kd4 5.Sf2++–] 4.Dc4# - šest­ka ten­to­krá­te děla­la pro­blémy…

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Jc3#
 2. 1.Sh6#
 3. 1.Vc8+ Kg7 2.Vg8#
 4. 1.e6! Kf8 (1…Kg8 2.Kg6+-) 2.Kf6 Ke8 3.e7 Kd7 4.Kf7+-
 5. 1.Dd8+ Kh7 2.Dh4+ vid­lič­ka! Kg8 3.Dxe4+– 
 6. 1.Jf4 Dd7 (1…Dxf3 2.Jg6+- s dal­ším sebrá­ním dámy; na jiných polích beru dámu ihned!) 2.Jg6#

Nej­lep­ší řeši­te­lé z uply­nu­lé­ho týd­ne:

zku­še­něj­ší: 1.Mame­tev Artem 6/6, 3.Šeter­le Matěj 6/6, 3.Hynek a Víťa Blud­ský 5/6, 4.Filip Kre­sl 5/6, (o pořa­dí roz­ho­do­val čas zaslá­ní)…

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Jir­ka Hof­f­mann 6/6, 2.Michal Toman 5/6, 3.Ton­da Mores 5/6, 4.Rud­la Steh­lík 4/6. A ješ­tě dopl­ně­ní z minu­la, mezi řeši­te­li dia­gra­mů z 26.3. jsem opo­mněl na Jir­ku Hof­f­man­na, kte­rý s 6 vyře­še­ný­mi dia­gra­my obsa­dil 2.místo a kte­ré­mu se tím­to omlou­vám! 

Všem řeši­te­lům vel­ká pochva­la a podě­ko­vá­ní, těším se příš­tě i na dal­ší řeši­te­le!!

A “týden­ní sko­kan Ler­nin­g­ches­su”, pořa­dí dle pří­růst­ku za posled­ní týden: 1.Alž­bě­ta Pet­říč­ko­vá +65 (1220), 2.Mar­tin Trh­lík +53 (1254), 3.Jir­ka Hof­f­mann +24 (1063), 4.Matouš Sed­lá­ček +17 (1051), 5.Mar­tin Jokl +15 (1270), 6.Jakub Tomek +14 (1222), 7.Ště­pán Sed­lá­ček +5 (1178), 8.Hon­za Hof­f­mann +5 (1068).

Řešit může­te i násle­du­jí­cí týden.