Soutěž v řešení šachových diagramů (3)

Tře­tí vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 9.4.!

A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 26.3.):

zku­še­něj­ší: 

 1. 1…Dxh2+!! 2.Kxh2 [2.Kf1 Dxh1+ (2…Jfxe4 3.Ke2 Dxf2+ 4.Kd3 Dd2#) 3.Ke2] 2…Jg4+ 3.Kg1 [3.Kg2 Vxf2+ 4.Kg1 Jh3#] 3…Jh3+ 4.Kg2 [4.Kf1 Vxf2#] 4…Vxf2+ 5.Kxh3 Vh2# 0–1
 2. 1.Vd8+!! Dxd8 [1…Kh7 2.Vxh6+ gxh6 3.De7+ Kg6 4.h5#] 2.De6+ Kh7 3.Vxh6+!! gxh6 4.Df7#
 3. 1.Vh8+ Vc8 2.Vxc8+ Kxc8 3.Sa6!! bxa6 1/2
 4.  1.Vxe5 d2 2.Vd5!! Kxd5 3.d7 d1D 4.d8D+ 1–0
 5.  1.Ve1+ Vb1 2.Vc1!! Vxc1+ 3.Kxc1 h5 4.gxh5 g4 5.h6 g3 6.h7 g2 7.h8D# nebo 7.h8S# 1–0
 6. 1.Dd5+!! Kxd5 2.f5 e4 3.f4 Dg1 4.c4# 1–0

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Jce4#
 2. 1.Jf3#
 3. 1…De4 s napa­de­ním obou bílých věží
 4. 1.Dg6! s hroz­bou matu na h7 a napa­de­ním jezd­ce 1…Dg8 2.Dxc6
 5. 1.Kc6! Ke8 2.Kd6 Kf7 3.Kd7 Kf8 4.Ke6 Kg7 5.Ke7 Kg8 6.Kxf6 Kf8 7.Ke6 Ke8 8.f6 Kf8 9.f7 Kg7 10.Ke7 Kg6 11.f8D+-
 6. Doká­že vyhrát! 1.Sc3!! Kxc3 2.h8D a1D 3.Ke4+ Kc2 4.Dxa1+-

Nej­lep­ší řeši­te­lé z uply­nu­lé­ho týd­ne:

zku­še­něj­ší: 1.Mame­tev Artem 6/6, 2.Filip Kre­sl 6/6, 3.Šeter­le Matěj 6/6, 4.Hynek a Víťa Blud­ský 6/6, 5.Jan Lang­ma­jer 6/6, (o pořa­dí roz­ho­do­val čas zaslá­ní)…
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Míša Nová 6/6, 2.Anna Caj­tha­mlo­vá 6/6, 3.Rud­la Steh­lík 6/6, dále řeši­li Ton­da Mores a Natál­ka Kře­no­vá. Všem řeši­te­lům vel­ká pochva­la a podě­ko­vá­ní, těším se příš­tě i na dal­ší řeši­te­le!!

A “týden­ní sko­kan Ler­nin­g­ches­su”: Sto­bo­do­vá týden­ní hra­ni­ce padla!! Doká­zal to Ště­pán Sed­lá­ček, kte­rý za posled­ní týden při­psal 102 bodů, vel­ká gra­tu­la­ce!

Pořa­dí týd­ne dle pří­růst­ku: 1.Ště­pán Sed­lá­ček +102 (aktu­ál­ní elo 1173), 2.Alž­bě­ta Pet­říč­ko­vá +98 (1155), 3.Hon­za Hof­f­mann +48 (1063), 4.Deni­sa Mare­šo­vá +36 (1070), 5.Mar­tin Jokl +28 (1255), 6.Mar­tin Trh­lík +22 (1201), 7.Matouš Sed­lá­ček +16 (1034), 8.David Kasl +13 (1013), 9.Jir­ka Hof­f­mann +9 (1039), 10.Egor Bash­ka­tov +5 (1005), 11.Míša Mare­šo­vá +3 (1175). Řešit může­te i násle­du­jí­cí týden. Ješ­tě při­po­me­nu, že kro­mě pro­chá­ze­ní jed­not­li­vých kapi­tol kur­zů a zís­ká­vá­ní ELO a povy­šo­va­ček je v Lear­nin­g­ches­su mož­no též plnit úko­ly v Tré­nin­ku tak­ti­ky (tře­tí iko­na). Vyře­še­ním pří­sluš­ných úko­lů bude­te zís­ká­vat růz­né odzna­ky, vět­ši­nou ve třech bar­vách (hně­dá — tedy asi má být bron­zo­vá, stří­br­ná a zla­tá). Hned tři zla­té odzna­ky již zís­kal Mar­tin Trh­lík, dva zla­tá odzna­ky má Hon­za Hadin­ger, Deni­sa Mare­šo­váŠtě­pán Sed­lá­ček. Nikdo zatím nemá odznak „Kon­ti­nu­i­ta se dvě­ma hvězda­mi“, to zna­me­ná po dobu 7 dnů nepře­tr­ži­tě vyře­šit den­ně ale­spoň jeden pří­klad. Ale zís­kat napří­klad odznak „Kon­ti­nu­i­ta se tře­mi hvězda­mi“, zna­me­ná to vyře­šit ale­spoň jeden pří­klad den­ně po dobu 30 dní – to je výzva, co?

PS: O ter­mí­nu koná­ní pře­su­nu­tých šacho­vých akcí zatím není nic zná­mo, náš šacho­vý tábor je při­pra­vo­ván, pev­ně dou­fá­me, že do ter­mí­nu zahá­je­ní tábo­ra 1. 8. 2020 se situ­a­ce uklid­ní a tábor pro­běh­ne. S jis­to­tou vám v tuto chví­li nikdo nic neřek­ne, situ­a­ci samo­zřej­mě sle­du­je­me a bude­me včas infor­mo­vat…