Přeskočit na obsah

Čtyřikrát v desítce!

Skvě­lých výsled­ků dosáh­li naši zástup­ci na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že, kte­ré se kona­lo ve dnech 8.-15.3.2014 v Kou­tech nad Des­nou. Adri­an­ka Mál­ko­vá zís­ka­la v kate­go­rii dívek do 10 let 5,5 bodu a obsa­di­la výbor­né… Číst dále »Čty­ři­krát v desítce!

Podzimní soustředění ŠK 64 Plzeň

Ve dnech 18. - 20. 10. 2013 se v Pen­zi­o­nu Domi­nik usku­teč­ni­lo Pod­zim­ní šacho­vé sou­stře­dě­ní – ŽELEZNÁ RUDA 2013. Sou­stře­dě­ní se v pří­jem­ném pro­stře­dí želez­no­rud­ské­ho Pen­zi­o­nu Domi­nik zúčast­ni­lo 14 osob.