Festival PLZEŇ 2019

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
23.08.2019 — 25.08.2019
Celý den

Mís­to koná­ní
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro


18. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu