Členská schůze ŠK 64 Plzeň

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
06.10.2020
17:00 — 19:00

Mís­to koná­ní
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro


Dovol­te mi, abych Vás všech­ny co nej­sr­deč­ně­ji pozval na člen­skou schůzi Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň.
Ter­mín: úte­rý 6. 10. 2020 od 17,00 hod.
Mís­to koná­ní: klu­bov­na v sute­ré­nu Hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň
Prá­vo účas­ti: čle­no­vé ŠK 64 Plzeň a rodi­če čle­nů mlad­ších 18 let (s hla­sem porad­ním)

Pro­gram schůze:
1) zprá­va o čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň v roce 2019
2) zprá­va o hos­po­da­ře­ní ŠK 64 Plzeň v roce 2019
3) reviz­ní zprá­va
4) schvá­le­ní změ­ny sta­nov ŠK 64 Plzeň
5) plán čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň na sezó­nu 2020/2021
6) růz­né

Pozn.: Na schůzi budou vybí­rá­ny člen­ské pří­spěv­ky na rok 2020 a také doplat­ky za před­cho­zí roky (310 Kč dospě­lí, 185 Kč mlá­dež).