Členské příspěvky 2022

Začá­tek nové­ho roku s sebou při­ná­ší také jedi­nou povin­nost vůči klu­bu – pla­ce­ní člen­ských pří­spěv­ků. Žádám tedy čle­ny klu­bu o úhra­du člen­ských pří­spěv­ků na rok 2021 na kon­to klubu 

257349750/0300

část­ky jsou 

185 Kč hrá­či do 18 let (nar. 2004 a mladší)
310 Kč hrá­či star­ší (hrá­či nar. 2003 a starší)
50 Kč pro čle­ny-sym­pa­ti­zan­ty, kte­ří nejsou regis­tro­vá­ni v šacho­vém svazu
0 Kč - dočas­ní čle­no­vé (čle­no­vé tré­nin­ko­vých sku­pin, kte­ří nejsou „řád­ný­mi“ čle­ny klu­bu, a kte­ří vyslo­vi­li v při­hláš­ce do šacho­vé­ho krouž­ku s dočas­ným člen­stvím souhlas)

Do vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu napiš­te prv­ních šest cifer rod­né­ho čísla.

Záro­veň je něko­lik dluž­ní­ků, kte­ří dlu­ží pří­spěv­ky za minu­lé roky, ty pro­sím uhraď­te také. Pokud si nejste jis­tí, zda máte zapla­ce­no, obrať­te se s dota­zem na hos­po­dář­ku Míšu Novou (tel.777208424, e-mail: misa@novy.email).

Pokud řád­ní čle­no­vé či sym­pa­ti­zan­ti již nechtě­jí být čle­nem klu­bu (nechtě­jí pla­tit člen­ský pří­spě­vek na rok 2022), dej­te mi pro­sím neod­klad­ně zprá­vu, ze sezna­mu řád­ných čle­nů budou vyřa­ze­ni - na e-mail herejkpetr@seznam.cz.
Záro­veň pokud by někdo z dočas­ných čle­nů či dal­ších zájem­ců měl zájem stát se řád­ným čle­nem, pošle­te mi e-mail. Obra­tem Vám pošlu for­mu­lář přihlášky.