Členské příspěvky 2021

Začá­tek nové­ho roku s sebou při­ná­ší také jedi­nou povin­nost vůči klu­bu – pla­ce­ní člen­ských pří­spěv­ků. Žádám tedy čle­ny klu­bu o úhra­du člen­ských pří­spěv­ků na rok 2021 na kon­to klubu 

257349750/0300

část­ky jsou 

185 Kč hrá­či do 18 let (nar. 2003 a mladší)
310 Kč hrá­či star­ší (hrá­či nar. 2002 a starší)
50 Kč pro čle­ny-sym­pa­ti­zan­ty, kte­ří nejsou regis­tro­vá­ni v šacho­vém svazu

Do vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu napiš­te prv­ních šest cifer rod­né­ho čísla.

Záro­veň je něko­lik dluž­ní­ků, kte­ří dlu­ží pří­spěv­ky za minu­lé roky, ty pro­sím uhraď­te také. Pokud si nejste jis­tí, zda máte zapla­ce­no, obrať­te se s dota­zem na hos­po­dář­ku Míšu Novou (tel.777208424, e-mail: misa@novy.email).