Členská schůze ŠK 64 Plzeň

Výtah z Usne­se­ní: Člen­ská schůze Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň schvá­li­la zprá­vu o čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň za rok 2019, Výroč­ní zprá­vu ŠK 64 Plzeň za rok 2019 a vyslo­vi­la podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za skvě­lou repre­zen­ta­ci klu­bu v roce 2019.

Dále schvá­li­la zprá­vu o hos­po­da­ře­ní ŠK 64 Plzeň za rok 2019, zprá­vu revi­zo­ra ŠK 64 Plzeň Mila­na Mál­ka, změ­nu síd­la klu­bu (nově: Sama­rit­ská 199/16, 301 00 Plzeň), změ­nu Sta­nov ŠK64 Plzeň. Dále schvá­li­la sta­ro­no­vé slo­že­ní výbo­ru klu­bu: před­se­da a sta­tu­tár­ní zástup­ce: Ing. Petr Herejk, hos­po­dář: Bc. Jaro­sla­va Truk­so­vá, čle­no­vé: Ing, Vác­lav Hrd­lič­ka, David Lorenc, RNDr. Miroslav Ran­da, a schvá­li­la revi­zo­rem ŠK 64 Plzeň MUDr. Mila­na Mál­ka.