MČR rapid HD10-14

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
07.09.2019 — 08.09.2019
Celý den

Mís­to koná­ní
Střed­ní odbor­ná ško­la a Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Třešť


Prá­vo účas­ti vybo­jo­va­li: H12 Artem Mame­tev, Marek Janouš, H14 Jan Lang­ma­jer, D14 Mare­šo­vá Micha­e­la, Suchá Eliš­ka, pro­po­zi­ce zatím neby­ly vydá­ny, sle­duj­te na https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cr-v-rapid-sachu/. Účast si naši hrá­či budou zajiš­ťo­vat indi­vi­du­ál­ně.