ONLINE - KP družstev mladších žáků

mapa není k dispozici

Datum / čas
01.05.2021
Celý den


Star­tu­jí sice šes­ti­člen­ná druž­stva 2009 a ml. s povin­nou účas­tí ale­spoň jed­né dív­ky a jed­no­ho hrá­če 2002 a ml., ale bude se hrát šest samo­stat­ných tur­na­jů (7 kol tem­po 2 x 10 min. + 3s/tah) - hrá­či z prv­ních šachov­nic ode­hra­jí samo­stat­ný tur­naj, stej­ně tak hrá­či z dru­hé, tře­tí až šes­té a výsled­ky se na kon­ci sečtou a druž­stvo s nej­vyš­ším souč­tem bodů hrá­čů na všech šes­ti šachov­ni­cích se sta­ne vítě­zem turnaje.

Pro­po­zi­ce - http://sspk.chess.cz/km/aKpD/21%20KPdr-zaci-online-roz.pdf