ONLINE - KP družstev starších žáků

mapa není k dispozici

Datum / čas
08.05.2021
Celý den


KP druž­stev star­ších žáků se bude hrát v sobo­tu 8. 5. 2021 opět na por­tá­lu https://lichess.org.

I zde hra­jí sice šes­ti­člen­ná druž­stva, věko­vý limit 2005 a ml. s povin­nou účas­tí ale­spoň jed­né dív­ky a jed­no­ho hrá­če 2008 a ml. Také zde bude šest samo­stat­ných tur­na­jů (7 kol tem­po 2 x 10 min. + 3s/tah) – pro kaž­dou šachov­ni­ci samo­stat­ný tur­naj, a výsled­ky se na kon­ci sečtou a druž­stvo s nej­vyš­ším souč­tem bodů hrá­čů na všech šes­ti šachov­ni­cích se sta­ne vítě­zem turnaje.

Pro­po­zi­ce - http://sspk.chess.cz/km/aKpD/21%20KPdr-zaci-online-roz.pdf