Táborák a zahradní turnaj

V pátek 21. 6. 2019 se na zahra­dě v Čer­ve­ném Újezdě 20 (odbočka mezi Líně­mi a Zbů­chem) usku­teč­ní tra­dič­ní tábo­rák pro čle­ny, rodi­če a přá­te­le ŠK 64 Plzeň. Začá­tek 17,00 h., podrob­né pro­po­zi­ce viz pří­lo­ha.

Vez­mě­te buř­ty, pití, dobrou nála­du; kdo má, vez­mě­te si, pro­sím, s sebou kem­pin­go­vé sedač­ky, oče­ká­vá se vel­ký počet účast­ní­ků a ne pro kaž­dé­ho bude­me mít při­pra­ve­né seze­ní.

V sobo­tu 22. 6. 2019 pak od 9,30 pro­běh­ne v pro­sto­rách zahra­dy Ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň mlá­de­že do 18 let (2001 a ml.). Dopo­ru­ču­ji pro všech­ny výkon­nost­ní sku­pi­ny (i začá­teč­ní­ci) – drob­né ceny pro všech­ny!

Svo­ji účast pro­sím potvrď­te na můj e‑mail do čtvrt­ka 20.6.2019.