Soutěže družstev dospělých

KP1 7.kolo ŠK 64 A – Loko­mo­ti­va Plzeň A 3 : 5 (Kle­ment 1, Herejk 0,5, Bechyn­ský 0, Nový 1, Hlo­žek 0, Lorenc 0,5, Kocan­do­vá 0, Hrd­lič­ka 0), nepří­jem­ná poráž­ka v osla­be­né sesta­vě s teo­re­tic­ky nej­slab­ším týmem v sou­tě­ži, se 6 body jsme se pro­pad­li na 10. mís­to, v závě­reč­ných čtyřech kolech bude nut­no ješ­tě zabrat a dostat se do klid­né­ho stře­du tabul­ky. Dou­fej­me, že se již poda­ří nastu­po­vat v nej­sil­něj­ší sesta­vě.

KP3 7.kolo ŠK 64 B – Pet­řín C 1,5 : 3,5 (Šťast­ný Jo.0, Hein­rich 0, Janouš 0,5, Šťast­ný Ji.0, Vilí­mek 1), v osla­be­né sesta­vě (vzhle­dem k tomu, že tři hrá­či Béč­ka muse­li nastou­pit za Áčko) po bojov­ném výko­nu poráž­ka, Béč­ko je na 11.předposledním mís­tě se 3 body, i to bude muset v závě­ru zabrat, aby se v sou­tě­ži zachrá­ni­lo.