Šachový tábor 2019 — úterý

Den 4. — úterý 6. 8. 2019

Tréninky — hra Superhrdinové — Přednáška o Nepálu

Čtvr­tý den začal stu­de­ně. Ale ani poča­sí neza­sta­vi­lo šachis­ty od tré­nin­ku a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty výko­nu. Hlav­ní udá­los­tí byla odpo­led­ní hra z tro­chu jiné­ho soud­ku a to byla hra na super­hr­di­ny. Na téma sever­ské myto­lo­gie, kde se jed­not­li­vec oci­tl v roli hrdi­ny, kte­rý hle­dá ztra­ce­né žezlo Loki­ho. I přes čas, kte­rý nedo­sáh­ne do prv­ní desít­ky si Ště­pán Kuchta hru moc užil. Jak říkal, jsem rád že jsem se zúčast­nil, dou­fám že tako­vá hra bude příští rok. Večer na náš tábor zaví­tal Jan Tráv­ní­ček, Čech kte­rý zdo­lal pět osmi­ti­sí­co­vých hor a při­jel nám o tom vyprá­vět a uká­zat dost fotek a videí. Při­jel spo­leč­ně s jeho šer­pou, to je muž, kte­rý dopro­vá­zí ces­to­va­te­le na vrchol­ky hor. Samot­ný šer­pa zau­jal star­ší děti z důvo­du kon­ver­za­ce pou­ze v ang­lic­kém jazy­ce, pro­to­že čes­ky neu­mí.

Fotogalerie