Šachový tábor 2019 — pondělí

Den 3. — pondělí 5. 8. 2019

Tréninky — víceboj — simultánky — Australská detektivka

Je to již tře­tí den šacho­vé­ho tábo­ra. Rána a tré­nin­ky jsou pořád stej­ná. Snad kaž­dý kdo mohl fan­dil Mar­ku Janou­šo­vi, kte­rý hrál na mis­trov­ství Evro­py v Bra­ti­sla­vě! Roz­cvič­ka, sní­da­ně, sva­či­na a pak hurá na odpo­led­ní program.Na dneš­ní den si tábo­ro­vý vedou­cí při­pra­vi­li spor­tov­ní odpo­led­ne. Sou­tě­ži­lo se v Hodu míč­kem, peta­nqu, ská­ká­ním přes švi­ha­dlo, pře­ná­še­ní kuli­ček, sta­vě­ní šachů na rych­lost, zdra­vo­vě­da, sla­lom s míčem a hod diskem.Největším oříš­kem byla zdra­vo­vě­da kde sou­tě­ží­cí měli uvá­zat tla­ko­vý obvaz. Kaž­dý kdo mohl tak se do toho zamotala.Večer se věno­val simul­tán­ce kdy své­ho pro­tiv­ní­ka roz­dr­til team zele­ní se tře­mi body.Všichni kdo nesou­tě­ži­li v simul­tán­ce se sta­li detek­ti­vem ve hře Aus­tral­ská detek­tiv­ka. Prv­ní kdo odha­lil lupi­če zla­tá byla sku­pi­na žlu­tých.

Fotogalerie