Premiéra Extraligy na výbornou

Dlou­ho oče­ká­va­ný start obou sou­tě­ží s naším zastou­pe­ním pro­bě­hl o minu­lém víken­du.

Prv­ní čty­ři kola extra­li­gy pro západ­ní osmi­člen­nou sku­pi­nu uspo­řá­dal náš klub v hote­lu LIONS. Nut­no dodat, že naše druž­stvo vstu­po­va­lo do sou­tě­že jako out­si­der s nej­hor­ším prů­měr­ným ratingem všech druž­stev, ale všich­ni hrá­či plni odhod­lá­ní!

1.kolo

V sobot­ním prv­ním kole jsme nastu­po­va­li pro­ti favo­ri­zo­va­né­mu Liber­ci v sesta­vě David Hlo­žek, Micha­el Rel­jič, Marek Janouš, Matěj Šeter­le, Pepa Šťast­ný a Jana Lang­ma­je­ro­vá.

V prv­ních dvou­ho­di­nách hry vůbec neby­lo vidět, že hra­je­me pro­ti jed­no­mu z favo­ri­tů sou­tě­že, Marek se rych­le dostal do úto­ku, David stál lépe, Matěj také s mír­nou výho­dou, na ostat­ních šachov­ni­cích vyrov­ná­no. Marek pak svůj útok koru­no­val zis­kem celé­ho bodu a ved­li jsme 1:0. Hrá­lo se dál, ale ve tře­tí hodi­ně hry se zača­la pro­je­vo­vat síla sou­pe­řů a bylo to vždy o jed­né chy­bě. Matěj jed­ním neo­pa­tr­ným tahem (11…b5) výho­du nejen ztra­til, ale všech­no se rych­le oto­či­lo a byl nucen kapi­tu­lo­vat ješ­tě před 30. tahem. Pepa ve slo­ži­té pozi­ci s vol­ný­mi pěš­ci na obou stra­nách rea­go­val nepřes­ně (29.Jb6) a sou­peř věděl, jak zakon­čit – 1:2. Jana dlou­ho drže­la vyrov­na­nou či méně hor­ší pozi­ci až při­šla chy­ba (32…a5) zrov­na ve chví­li, kdy nabí­ze­la remí­zu. Tu sou­peř pocho­pi­tel­ně už odmí­tl a par­tii pře­ve­dl do vyhra­né pěš­co­vé kon­cov­ky. Stav byl 1:3, ale i tak pro všech­ny tři naše bor­ce uzná­ní za před­ve­de­ný výkon. Zno­vu se uká­za­lo, že vyrov­na­né sou­bo­je je mož­ná mít s kým­ko­li nezá­vis­le na výši jeho elo­čís­la! Bylo jas­né, že na body nedo­sáh­ne­me, ale fan­tas­tic­ká byla par­tie na jed­nič­ce. David dokon­ce čer­ný­mi pře­hrál sou­pe­řo­vu jed­nič­ku s ratingem 2157. Jeho útok na krá­lov­ském kří­d­le ješ­tě sou­peř s vypě­tím všech sil odvrá­til, ale na pře­vod dámy do týlu přes dám­ské kří­d­lo již sou­peř rea­go­vat nemohl; pros­tě kon­cert – 2:3. Dohrá­val Micha­el s vel­kým čes­kým talen­tem Vaší­kem Fiň­kem, ve střed­ní hře nevy­u­žil mož­nos­ti zís­kat výho­du (kdy­by mís­to 28…Dc4 zahrál 25…e5), sou­pe­řo­vi se poda­ři­lo vymě­nit figu­ry a zůstal mu vol­ný pěšec na dám­ském kří­d­le. Když už to vypa­da­lo na jas­nou pro­hru (jed­no­du­chý pro­po­čet v pěš­co­vé kon­cov­ce), za sta­vu 2:3 Finěk nabí­dl remí­zu, kte­rou Micha­el samo­zřej­mě musel vzít.

ŠK 64 Plzeň – Desko Libe­rec 2,5 : 3,5  

2.kolo

Dru­hé kolo a sou­peř z Nové­ho Boru. Novo­borští mla­dí­ci nejsou zda­le­ka tako­vý­mi bor­ci jako jejich star­ší oddí­lo­ví kole­go­vé v extra­li­ze dospě­lých, a pro­to jsme si dlou­ho před začát­kem sou­tě­že ten­to zápas vyti­po­va­li jako jeden z klí­čo­vých v boji o záchra­nu, pro­to druž­stvo posí­li­li na páté a šes­té Hon­za Lang­ma­jer a Adri­a­na Mál­ko­vá. Úvod vyšel opět sno­vě! A v hlav­ní roli Matěj. Jeho zavře­ná věž na h4 sice budi­la roz­pa­ky, Matěj ale věděl své. Po obě­ti pěš­ce (22.g5) vzal sou­pe­řo­va krá­le úto­kem a vyšlo to! Rych­lé vede­ní 1:0. Poté, co se Marek Janouš v zablo­ko­va­né pozi­ci spo­ko­jil s remí­zo­vou nabíd­kou, sou­peř kon­tro­val, když Micha­el pře­hlé­dl tak­tic­ký úder na f2 a bylo to 1,5:1,5. Ale ve všech třech zbý­va­jí­cích par­ti­ích lep­ší pozi­ce! Adri na šes­té měla pěš­ce více, i když sou­peř lep­ší­ho jezd­ce pro­ti střel­ci. Správ­ně se roz­hod­la pro věč­ný šach, nabíd­la remí­zu, sou­peř ale odmí­tl a k pře­kva­pe­ní všech (a zdě­še­ní jeho kole­gů) před­sta­vil jezd­ce a … tím ztra­til jed­no­ta­ho­vě dámu. Ten­to moment defi­ni­tiv­ně zlo­mil sou­pe­řův odpor, do vítěz­né­ho kon­ce pak po dal­ším famóz­ním výko­nu dove­dl svo­ji par­tii David a za sta­vu 3,5:1,5 bylo roz­hod­nu­to, že prv­ní extra­li­go­vá výhra je na svě­tě! A pak už jen sólo pro Hon­zu. Ten po dlou­hém roz­mýš­le­ní odmí­tl nabíd­ku remí­zy a v dal­ším prů­bě­hu skvě­le vyu­žil vol­né­ho pěš­ce a při­dal ješ­tě jeden bod. Skvě­le sehra­ná kon­cov­ka!

1. Novo­bor­ský ŠK – ŠK 64 Plzeň 1,5 : 4,5 

3.kolo

Ve tře­tím kole v nedě­li jsme se při­pra­vo­va­li na praž­ský PORG jako na sou­pe­ře, se kte­rým jsme před sezo­nou (vzhle­dem k jejich nabi­té sesta­vě) s body nepo­čí­ta­li. ALE v sobo­tu PORG hrál bez tří hrá­čů základ­ní sesta­vy a skon­čil s nulou, tak­že jsme k zápa­su (ten­to­krá­te zase s Pepou a Janou na páté a šes­té) hle­dě­li s mír­ným opti­mizmem. Ten ale tro­chu ochla­dl, když před začát­kem kola vstou­pi­la do míst­nos­ti čes­ká repre­zen­tant­ka Karin Něm­co­vá, kte­rá za PORG hra­je na 2. šachov­ni­ci. Zápas ale i přes­to začal výbor­ně. Po hodi­ně hry zís­kal Míša Rel­jič prá­vě s Karin Něm­co­vou na dru­hé šachov­ni­ci pěš­ce a Pepa Šťast­ný na páté drti­vý útok. Oba také krát­ce nato svo­je par­tie vyhrá­li, Pepa (i přes­to, že sou­peř měl o 309 elo­bo­dů vyš­ší rating!) pře­svěd­či­vě dove­dl par­tii do mato­vé­ho kon­ce (nesku­teč­ný kon­cert!) a Micha­el k zis­ku pěš­ce při­dal ješ­tě nekry­tel­nou mato­vou hroz­bu na posled­ní řadě. Ved­li jsme v tu chví­li dokon­ce 2:0 a vypa­da­lo to na obrov­skou sen­za­ci. Jen­že k vel­ké ško­dě všech­no bylo jinak. Matěj nako­nec neo­do­lal tla­ku sou­pe­ře (s ratingem o 400 bodů vyš­ším), Marek se bohu­žel také nedo­ká­zal ubrá­nit úto­ku, ško­da jen, že ješ­tě dva tahy před kon­cem nevy­u­žil mož­nos­ti uká­za­né počí­ta­čem ke slib­né­mu pro­ti­ú­to­ku (dokon­ce s výho­dou). A když pak v kon­cov­ce po dlou­hém boji pod­leh­la i Jana, bojo­val David ale­spoň o zápa­so­vou remí­zu. To se bohu­žel nepo­da­ři­lo, i David byl nucen slo­žit zbra­ně a zápas skon­čil naší poráž­kou.

ŠK 64 Plzeň – TJ Doprav­ní pod­ni­ky Pra­ha-PORG 2 : 4 

4.kolo

Pro­ti Koby­li­sům ve čtvr­tém kole nás opět posí­li­li Hon­za a Adri. Sou­peř sice v prů­mě­ru s vyš­ším ratingem, ale přes­to z kate­go­rie hra­tel­ných. Vstup do zápa­su se vůbec nepo­ve­dl Matě­jo­vi. Bílý­mi se hned pus­til do bláz­ni­vé­ho úto­ku, chy­bo­val v pro­poč­tu, sou­peř lehce odvrá­til a Matěj tak již od 17. tahu (vlast­ně už asi o pět tahů dří­ve) bojo­val mar­ný boj s figu­rou méně. Ve dru­hé hodi­ně hry byl nucen kapi­tu­lo­vat. V té době ale David a Michal stá­li lépe a také Adri měli jakous takous výho­du, Marek a Hon­za stá­li spí­še hůře. Krát­ce nato ale Micha­el zís­kal přes­ným pro­poč­tem věž s rych­lou výhrou a o něko­lik oka­mži­ků poté zabo­do­val i David nád­her­nou tak­ti­kou s obě­tí věže a oto­či­li jsme stav zápa­su na 2:1. Dra­ma ale pokra­čo­va­lo, Hon­za bohu­žel neu­dr­žel pasiv­ní pozi­ci a sou­peř vyrov­nal na 2:2. V té chví­li Adri pře­stá­la kri­tic­kou chví­li, kdy sou­peř mohl roz­hod­nout, a pře­šla do věžo­vé kon­cov­ky s pěš­cem méně, a Marek se brá­nil tla­ku sou­pe­řo­vých figur. Jen­že Štěs­tě­na nám byla ten­to­krá­te naklo­ně­na správ­nou stra­nou. Marek s vel­kým úsi­lím a bojov­nos­tí ustál tlak v těž­ké pozi­ci a skvě­lou obě­tí dámy zís­kal figu­ru a lehce vyhra­nou pozi­ci (obrov­ská pochva­la pro Mar­ka). Když pak Adri vyu­ži­la sou­pe­řo­vy nepo­zor­nos­ti a tahem 57.a4! zís­ka­la věž (sice za dva spo­je­né pěš­ce, ale přes­to věž), bylo v tu chví­li jas­no, že výhra nám neu­nik­ne. Tak­že ani neva­di­la to, že se Adri své­mu sou­pe­ři revan­šo­va­la ve chvil­ko­vé nepo­zor­nos­ti. Sou­peř totiž vsa­dil na pato­vou záchra­nu, té si Adri nevšimla a par­tie skon­či­la remí­zou. Ale i remí­za nám sta­či­la, pro­to­že hrdi­nou kola byl Marek, kte­rý bez­peč­ně dotá­hl figu­ru více do vítěz­né­ho kon­ce. A bylo z toho cen­né a hod­ně důle­ži­té vítěz­ství 3,5 : 2,5!!

TJ Koby­li­sy – ŠK 64 Plzeň 2,5 : 3,5

Po čtyřech ode­hra­ných kolech je tak naše Áčko s 6 body v osmi­člen­ném star­tov­ním poli na skvě­lém 3. mís­tě (1.Říčany 12, 2.Klatovy 9). V pátém kole nás v pro­sin­ci ale čeka­jí dru­hé Kla­to­vy, v šes­tém v led­nu vedou­cí Říča­ny a v posled­ním kole si to roz­dá­me s Uni­ches­sem.

Výsled­ky jed­not­liv­ců: David Hlo­žek – vyni­ka­jí­cích 3 ze 4 s fan­tas­tic­kým výko­nem 2237 (do ratingu FIDE +55), a úžas­né par­tie, jed­nič­ka týmu jak má být. Micha­el Rel­jič – 2,5 ze 4, per­fo 2097 (+23), Marek Janouš – 2,5 ze 4, per­fo 1976 (+32), Matěj Šeter­le 1 ze 4, per­fo 1625 (-23), Josef Šťast­ný – 1 ze 2 (+31), Jana Lang­ma­je­ro­vá – 0 ze 2 (-22), Jan Lang­ma­jer – 1 ze 2 (-8), Adri­a­na Mál­ko­vá – 1,5 ze 2 (+1).

Obrov­ská pochva­la všem hrá­čům za skvě­lý týmo­vý výkon na hra­ni­ci svých mož­nos­tí, vel­ké podě­ko­vá­ní také všem, kte­ří pomoc­nou rukou při­spě­li k tomu, že prv­ní sraz extra­li­gy pro­bě­hl i po orga­ni­zač­ní strán­ce na vel­mi dob­ré úrov­ni. A spe­ci­ál­ní díky pat­ří Len­ce Lang­ma­je­ro­vé a Mila­nu Mál­ko­vi za logis­tic­kou pomoc při pře­su­nu Hon­zy a Adri­an­ky z dopo­led­ních zápa­sů z Dvor­ce do Plz­ně 1.ligy na odpo­led­ní extra­li­gu!

Kom­plet­ní výsled­ky: http://chess-results.com/tnr467464.aspx?lan=5&art=0

1.liga – tři zápasy a jedna výhra

Sou­běž­ně s Extra­li­gou odstar­to­va­la také 1. liga mlá­de­že. Naše Béč­ko ces­to­va­lo v sobo­tu do Dvor­ce, v nedě­li sehrá­lo zápas na Pet­ří­ně. Ale dej­me slo­vo kapi­tá­no­vi druž­stva Vaš­ko­vi Hrd­lič­ko­vi:

Prv­ní víkend 1. LMB odstar­to­val pro naše bar­vy v Nepo­mu­ku. V prv­ním kole los při­sou­dil naše­mu Béč­ku domá­cí man­čaft, kte­rý v sou­tě­ži nepat­ří k favo­ri­tům a pro­to jsme měli v plá­nu pokud mož­no bodo­vat napl­no, k čemuž nám měla dopo­mo­ci i účast Hon­zy Lang­ma­je­ra a Adri­a­ny Mál­ko­vé na prv­ních dvou des­kách. Nej­slab­ší člá­nek nasa­dil Dvo­rec na 5. šachov­ni­ci, kde Domi­nik Hein­rich brzy dove­dl par­tii do vítěz­né­ho kon­ce. Na sou­pe­řo­vu chy­bu si na 3. šachov­ni­ci počkal i Artem Mame­tev a pěk­nou tak­ti­kou obral o mate­ri­ál své­ho sou­pe­ře i na 4. des­ce hra­jí­cí Jir­ka Šťast­ný. Na šest­ce ovšem zahrál nepřes­ně Sam Trh­lík a my tak potře­bo­va­li z prv­ních dvou šachov­nic vytě­žit ale­spoň půl­bod. To se nako­nec poda­ři­lo Hon­zo­vi Lang­ma­je­ro­vi, tak­že ani pro­hra Adri­a­ny na dvoj­ce neva­di­la a my moh­li osla­vit koneč­nou výhru 3.5–2.5. 

V odpo­led­ním dru­hém kole jsme nastou­pi­li bez Hon­zy a Adri, kte­ří jeli posí­lit extra­li­go­vé Áčko, a tak naše řady roz­ší­ři­li Ond­ra Novák a Voj­ta Urbá­nek. Sou­peř z Brod­ců nastou­pil v základ­ní sesta­vě a pla­til tak za favo­ri­ta zápa­su. Pro Voj­tu se jed­na­lo o vel­kou zku­še­nost a o tří­du sil­něj­ší sou­peř byl bohu­žel nelí­tost­ný. Sym­pa­tic­ky se sil­něj­ší sou­peř­kou zahrál na 4. sto­le Ond­ra, když pod­lehl až v kon­cov­ce. Bohu­žel na prv­ní des­ce Artem neu­dr­žel sou­pe­řův útok a s prázd­nou odchá­zel od šachov­ni­ce i Sam. Naši­mi jedi­ný­mi body se tak sta­la remí­za Jir­ky na dru­hé šachov­ni­ci a výhra Domi­ni­ka po pěk­ném útoč­ném závě­ru. Brod­cům jsme tak pod­leh­li 1.5–4.5

Neděl­ní dopo­led­ne pat­ři­lo plzeň­ské­mu der­by, když naše Béč­ko nastou­pi­lo pro­ti Pet­ří­nu. Nadě­je se v prv­ní čás­ti odpo­led­ne dala vklá­dat do Jir­ky, kte­rý měl pika víc, avšak po chy­bách v kon­cov­ce musel nako­nec rezig­no­vat. Hon­za Lang­ma­jer byl bohu­žel od zahá­je­ní kva­li­tu míň a pozi­ce se vymkla i Adri. Srd­na­tě boju­jí­cí Artem nako­nec z par­tie s Vít­kem Vilím­kem vytě­žil jen půl­bod, avšak výhru zazna­me­na­la Míša Mare­šo­vá. To už ale muse­la Adri kapi­tu­lo­vat a za sta­vu 1.5–2.5 v náš nepro­spěch dohrá­val Hon­za pozi­ci s kva­li­tou méně a Domi­nik hle­dal obra­nu pro­ti sou­pe­řo­vu postouplé­mu pěš­ci. Na prv­ním sto­le se nako­nec zázrak nestal, avšak šes­tá deska ješ­tě pří­tom­né divá­ky pomy­sl­ně zved­la ze židlí, když Domi­ni­kův sou­peř odmí­tl dát mat a mís­to toho pokra­čo­val věč­ným šachem. Nako­nec jsme tedy z Pet­ří­na odje­li s prázd­nou po pro­hře 2–4.

Po třech ode­hra­ných kolech je naše Béč­ko se 3 body na děle­ném 8.místě, v dal­ším dvoj­ko­lo 7. pro­sin­ce čeká naše Béč­ko domá­cí dvo­ju­tká­ní s Áčkem a Béč­kem VŠTE.

Kom­plet­ní výsled­ky: http://chess-results.com/tnr473300.aspx?lan=5&art=0