Přebor Prahy družstev škol

Pra­ha 12. 5. 2022

I na pře­bo­ru Pra­hy škol­ních druž­stev měl náš klub troj­ná­sob­né zastoupení

II. stu­peň: 2.Gymnázium Ch.Dopplera 22 (Blud­ský Hynek 5,5 ze 7 – per­fo 1693, elor +29, Blud­ský Vít 5 ze 7, +1 , per­fo 1481) – druž­stvo postou­pi­lo do repub­li­ko­vé­ho finá­le!!, 11.ZŠ Jílov­ská 14 (Mach Jan 4 ze 7, per­fo 1128)

Výsled­ky - http://chess-results.com/tnr636043.aspx?lan=5