Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a vel­mi spo­leh­li­vý výkon, cen­ná je remí­za s nej­lep­ším hrá­če sou­pe­ře Matou­šem Hla­vi­nou a výhry nad obě­ma Bukva­ji. Artem Mame­tev měl v tur­na­ji nej­ví­ce výher (6! – cel­kem 6,5 bodu), cen­ná byla pře­de­vším ta z posled­ní­ho kola nad Maty­á­šem Rou­ba­lem. Vyni­ka­jí­cí výkon před­ve­dl Hynek Blud­ský (5,5 bodu), kte­rý mimo jiné šoko­val ve dru­hém kole výhrou nad Petrem Fla­jš­ma­nem. Důle­ži­té body týmu při­nes­li skvě­le a spo­leh­li­vě hra­jí­cí Míša Mare­šo­vá a Víťa Blud­ský (oba 5,5 bodu), pátým naším bodu­jí­cím mezi star­ší­mi byl Jir­ka Les, i on doká­zal pora­zit Pet­ra Fla­jš­ma­na a jeho 4,5 bodu bylo důle­ži­tým pří­spěv­kem do cel­ko­vé­ho souč­tu. Z mlad­ších roč­ní­ků 2011 a ml. kro­mě bra­trů Blud­ských ješ­tě do cel­ko­vé­ho souč­tu při­nes­li vel­mi důle­ži­té body Voj­ta Jan­číkDeni­sa Mare­šo­vá (oba pěk­né 4 body). Pochva­lu ale zaslou­ží i všich­ni ostat­ní naši hrá­či, Natál­ka Kře­no­vá, David Suchý, Eliš­ka Suchá, Jir­ka Hof­f­mann, Tere­za Hen­drych­o­váMar­tin Trh­lík. Díky všem za skvě­lé výko­ny a vyni­ka­jí­cí repre­zen­ta­ci klu­bu a díky za úžas­né před­sil­vestrov­ské představení!

Koneč­né pořa­dí přá­tel­ské­ho onli­ne zápa­su ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň č.3:

1.Janouš Marek (marekja­nous) 7, 2.Hlavina Matouš (MHlavina2006) 6,5, 3.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 6,5, 4.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 5.Roubal Maty­áš (Kun523) 6, 6.Kasík Denis (DenisKasik6) 6, 7.Flajšman Petr (petr­flaj­sman) 5,5, 8.Blud­ský Hynek (Hynek2010) 5,5, 9.Bukvaj Jan (Honza94) 5,5, 10.Bukvaj Mar­tin (Martas49) 5,5, 11.Mare­šo­vá Micha­e­la (Mi05sa) 5,5, 12.Blud­ský Vít (Vitek2010) 5,5, 13.Stegner Mathi­as (maty007lol) 5, 14.Kreuzmann Daniel (dan­me­da) 5, 15.Les Jiří (Jiri_Les) 4,5, 16.Požár Pavel (pavel_000) 4, 17.Velkoborský Jan (Jenda007) 4, 18.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 4, 19.Mare­šo­vá Deni­sa (De11niska) 4, 20.Velkoborský Tade­áš (Tad07) 4, 21.Kře­no­vá Natá­lie (NatkaK) 4, 22.Zahálka David (Dadu­linZ) 4, 23.Suchý David (Suchy_D) 3,5, 24.Novák Jakub (dabl123) 3,5, 25.Suchá Eliš­ka (Elis­kaS)  3, 26.Hof­f­mann Jiří (chlupik1) 3, 27.Procházka Matěj (Matej222222) 3, 28.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­ka-3107) 2,5, 29.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 2, 30.Mach Jan (johny­mach) 0,5.

ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň č. 3   44 : 49!!

Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/lgQBCQIQ