Odvetný přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Odvet­ný přá­tel­ský onli­ne zápas druž­stev mlá­de­že s Bohe­mi­ans Pra­ha zvlád­li naši repre­zen­tan­ti na pod­tr­že­nou jed­nič­ku, zápas skon­čil našim vyso­kým vítěz­stvím, a to v pomě­ru 22 : 8 (Fan­ta­zie!!). Vel­mi tomu napo­moh­lo, že jsme na roz­díl od sou­pe­ře hrá­li v téměř nej­sil­něj­ší mož­né sesta­vě, za což pat­ří všem vel­ký dík! Díky pat­ří i Hon­zo­vi Macho­vi, kte­rý byl při­pra­ven na 16. šachov­ni­ci, ale nako­nec nehrál, pro­to­že Bohem­ce v čase zahá­je­ní zápa­su jeden hráč chyběl.

Pochva­lu za před­ve­de­ný výkon zaslou­ží všich­ni, jme­no­vi­tě tedy ale­spoň zmí­ním ty, kte­ří vyhrá­li obě par­tie: Artem Mame­tevHynek Blud­skýVít Blud­skýDavid Moj­dlOnd­ra NovákJir­ka Les a Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá.

A ješ­tě výsled­ky našich souhrnně:

Janouš Marek 1 : 1, Lang­ma­jer Jan 1 : 1, Šeter­le Matěj 0 : 2, Mame­tev Artem 2 : 0, Mare­šo­vá Micha­e­la 1,5 : 0,5, Mál­ko­vá Adri­a­na 1 : 1, Blud­ský Hynek 2 : 0, Blud­ský Vít 2 : 0, Win­tr Filip 1,5 : 0,5, Jan­čík Voj­těch 1 : 1, Moj­dl David 2 : 0, Mare­šo­vá Deni­sa 1 : 1, Novák Ondřej 2 : 0, Les Jiří 2 : 0, Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 2 : 0.

Cel­ko­vý výsle­dek ŠK 64 Plzeň : Bohe­mi­ans Pra­ha skvě­lých 22 : 8 !!