Odvetný přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

V nedě­li 11. 4. 2021 pro­běh­ne odve­ta zápa­su v onli­ne šachu mlá­de­že s Bohe­mi­ans Pra­ha na 15 šachov­ni­cích (přes­ný počet se může ješ­tě upra­vit pod­le toho, kolik Bohem­ka posta­ví hrá­čů) na 2 par­tie rapid 20 min + 5 s/tah). Hra­je se na por­tá­lu www.chess.com. Ten­to­krá­te se hra­je jen rapid, niko­li bles­ko­vé par­tie. Na par­tii bude­te mít 20 minut + 5 sekund za kaž­dý tah, času je tedy dosta­tek, tak věřím, že ho bude­te maxi­mál­ně vyu­ží­vat!! Začá­tek je v nedě­li 11. 4. 2021 v 18:00 h.

Zápas se hra­je na webo­vé adre­se https://www.chess.com/live#tm=667840. Sta­čí je jen v době mezi 17:00 – 18:00 při­po­jit k zápa­su a vyčkat začát­ku. Pro­sím při­hla­šuj­te se s dosta­teč­ným před­sti­hem, abych nemu­sel řešit na posled­ní chví­li chy­bě­jí­cí hrá­če či abychom nemu­se­li hrát s niž­ším počtem hrá­čů, jak se nám bohu­žel sta­lo při prv­ním zápa­se. Jakmi­le bude zápas v 18:00 zahá­jen, není mož­né se k němu již při­dat!! Pořa­dí druž­stva bude sesta­ve­no dle aktu­ál­ní­ho rapi­do­vé­ho ela na chess.com v čase zápasu.

Nomi­na­ce druž­stva ŠK 64 Plzeň (tuč­ně vyzna­če­ní hrá­či již svo­ji účast potvrdili):

1.Janouš Marek, 2.Šeterle Matěj,  3.Langmajer Jan, 4.Málková Adri­a­na, 5.Mametev Artem,  6.Bludský Hynek,  7.Marešová Micha­e­la,  8.Bludský Vít,  9.Les Jiří, 10.Jančík Voj­těch, 11.Marešová Deni­sa, 12.Novák Ondřej, 13.Mojdl David, 14.Wintr Filip, 15.Mach Jan.

N. Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na, N. Suchý David, N. Tomek Jakub, N. Šafá­řo­vá Anna Marie, N. Kře­no­vá Natá­lie, N. Hof­f­mann Jiří, N. Tomek Daniel, N. Sed­lá­ček Štěpán

Pro­sím hrá­če, kte­ří dosud nepo­tvr­di­li, o zprá­vu pokud mož­no co nejdří­ve, abychom měli sesta­vu při­pra­ve­nou včas. Pro­sím o info i náhrad­ní­ky, zda jsou v pří­pa­dě potře­by ochot­ni pomo­ci, děkuji.

Věřím, že se poda­ří nastou­pit v co mož­ná nej­sil­něj­ší sesta­vě a že nad Bohem­kou opět vyhrajeme!