Přeskočit na obsah

Mistrovství Evropy mládeže

Anta­lya (Turec­ko), 6. – 14. 11. 2022

Na mis­trov­ství Evro­py mlá­de­že se Marek Janouš sta­teč­ně pral s nej­lep­ší­mi evrop­ský­mi hrá­či do 16 let. Z deví­ti par­tií vyhrál dvě, tři­krát skon­čil pora­žen, a když k tomu při­dal čty­ři remí­zy, obsa­dil se 4 body koneč­né 71. mís­to. Výsle­dek sice tro­chu za oče­ká­vá­ním, ale urči­tě vel­ká zku­še­nost a záži­tek zahrát si na nej­vyš­ší evrop­ské sou­tě­ži! Dou­fej­me, že mož­nost zahrát si na Mis­trov­ství Evro­py bude inspi­ra­cí a moti­va­cí k dal­ší­mu zlep­šo­vá­ní i pro dal­ší naše hrá­če! Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na  https://chess-results.com/tnr678934.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30.