Mistrovství České republiky mládeže

Kou­ty nad Des­nou 22. – 29. 6. 2021

Letoš­ní Mis­trov­ství ČR mlá­de­že se kona­lo na tra­dič­ním mís­tě – v Kou­tech nad Des­nou v Jese­ní­kách, netra­dič­ně ale až kon­cem červ­na, což dalo mož­nost k výle­tům po zají­ma­vos­tech v okolí.

Náš klub ŠK 64 Plzeň měl troj­ná­sob­né zastou­pe­ní v mis­trov­ských tur­na­jích – Marek Janouš bojo­val v kate­go­rii H14, Míša Mare­šo­vá hrá­la mezi děv­ča­ty do 16 let a Deni­sa Mare­šo­vá nastou­pi­la do tur­na­je D10. Kro­mě toho Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev byli zařa­ze­ni do FIDE Openu.

Marek Janouš jako jeden z favo­ri­tů (5. nasa­ze­ný) vstou­pil do tur­na­je H14 sice výhrou v úvod­ním kole, pro­hra ve dru­hém kole a násled­né dvě remí­zy jej sra­zi­ly na 12. mís­to. Pak ale zabral, při­psal si dvě výhry v řadě (mj. nad nasa­ze­nou troj­kou) a posu­nul se na prů­běž­né 6. mís­to. Poráž­ka s prv­ním nasa­ze­ným v dra­ma­tic­kém sou­bo­ji v sed­mém kole ale nadě­je na medai­li vza­la, tak­že 1,5bodový závěr (remí­za v 8. kole a výhra v posled­ním kole) zna­me­nal s 5,5 body koneč­né 7. mís­to (půl bodu od tře­tí­ho mís­ta a stej­ně jako čtvr­tý nejlepší).

Míša Mare­šo­vá v těž­ké kon­ku­ren­ci dívek do 16 let na úvod tři­krát pro­hrá­la, tak­že ve čtvr­tém kole dosta­la za vol­ný los bod zdar­ma. Pak ale uhrá­la 2 body ze 2 par­tií, při­da­la remí­zu v 7. kole, ale po poráž­ce v 8. kole a remí­ze v posled­ním kole bra­la Míša se 4 body koneč­né 12. místo.

Deni­sa Mare­šo­vá v D10 měla skvě­lý úvod. Dva body v prv­ních dvou par­tií, pak sice poráž­ka s prv­ní nasa­ze­nou, ale ve čtvr­tém kole dal­ší výhra a Deni­sa byla se 3 body na prů­běž­ném 6. mís­tě. Pak ale při­šly tři poráž­ky v řadě a pokles na 13. mís­to. V posled­ních dvou kolech se ale Deni­sa zkon­cen­t­ro­va­la, obě par­tie vyhrá­la a s 5 body obsa­di­la v koneč­ném pořa­dí 10. místo.

Ve FIDE Ope­nu oba naši hrá­či doslo­va řádi­li, Artem Mame­tev, ačko­li byl nasa­zen v tur­na­ji jako před­po­sled­ní, odstar­to­val 3,5 ze 4, pak sice utr­pěl dvě poráž­ky v řadě, ale výhra­mi v 7. a 8. kole se posu­nul dokon­ce na tře­tí mís­to. Smol­ná poráž­ka v posled­ním kole jej s 5,5 body sra­zi­la na 5. mís­to, i tak ale vel­ká pochva­la a +100 bodů do ratingu FIDE! Hon­za Lang­ma­jer se uká­zal hned v prv­ním kole, když pora­zil prv­ní­ho nasa­ze­né­ho, pak v dal­ším prů­bě­hu zazna­me­nal tři výhry, dvě remí­zy a tři pro­hry a s 5 body obsa­dil výbor­né 7. mís­to (do ELO FIDE při­psal +15 bodů).

Podrob­né výsled­ky najde­te na http://chess-results.com/tnr566465.aspx?lan=5

Fotogalerie

https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_CR_mladeze_2021