Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 5

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu, Sta­rý Klí­čov, 6.4.2019

Do Staré­ho Klí­čo­va na páté pokra­čo­vá­ní Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu se vypra­vi­lo sice jen 12 hrá­čů ŠK 64 Plzeň, ale čty­ři prv­ní mís­ta v kate­go­ri­ích (Hon­za Lang­ma­jer v H14 – ten výhru v kate­go­rii umoc­nil navíc cel­ko­vým vítěz­stvím v tur­na­ji star­ších, Marek Janouš v H12, Jana Lang­ma­je­ro­vá v ope­nu dívek a nej­vět­ší pře­kva­pe­ní Rud­la Steh­lík v H8) a jed­no tře­tí Kate­ri­na Ste­pa­nyshyn v D10, a když k tomu při­dá­me tři čtvr­tá mís­ta, to je více než solid­ní bilan­ce. A ješ­tě jed­na sta­tis­ti­ka: z 12 našich hrá­čů si hned 11 na tur­na­ji vylep­ši­lo svůj rapi­do­vý rating! Vel­ká gra­tu­la­ce všem za skvě­lé výko­ny!

Turnaj starších

1. (1.H14) Lang­ma­jer Jan 6½​ (do rapi­do­vé­ho elo +27), 2. (1.H12) Janouš Marek 6 (+8), 10. (4.H12) Mame­tev Artem 4½ (-20), 11. (1.OpenD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4½​ (+14), 13. (5.H14) Les Jiří 4 (+3), 18. (6.H12) Novák Ondřej 4 (+14), 23. (9.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½ (+18), 33. (4.D12) Kře­no­vá Natá­lie 3 (+12).

http://chess-results.com/tnr430386.aspx?lan=5

Turnaj mladších

4. (4.H10) Blud­ský Hynek 5 (+3), 7. (7.H10) Blud­ský Vít 4 (+24), 10. (1.H8) Steh­lík Rudolf 4 (+15), 13. (3.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 3½​ (+22).

http://chess-results.com/tnr430372.aspx?lan=5