Krajský přebor mládeže v online šachu

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu bude pro­bí­hat kaž­dou sobo­tu od 17:00 od 6.3.2021 do 10.4.2021 (6 násle­du­jí­cích sobot).
Pře­bor se hra­je jako ote­vře­ný pře­bor Plzeň­ské­ho kra­je, a to ve dvou kate­go­ri­ích: star­ší (2003 – 2010) a mlad­ší (2011 a mlad­ší). Při­hlá­sit se tak může kdo­ko­liv spl­ňu­jí­cí věko­vé pod­mín­ky, hrá­či mimo Plzeň­ský kraj hrát mohou, nebu­dou však zapo­čí­tá­vá­ní do pořa­dí KP.
Kaž­dý tur­naj se bude hrát na 7 kol s tem­pem 10 min + 3s za tah.
Hod­no­ce­ní pro­běh­ne po kate­go­ri­ích a ceny a medai­le pro nej­lep­ší budou pře­dá­ny, až se uvi­dí­me naživo.
 
Jak se při­hlá­sit do turnaje:
1) pokud ješ­tě nemá­te, založ­te si pro­fil na lichess.org
2) na adre­su komisemladezesspk@seznam.cz zašle­te při­hláš­ku obsa­hu­jí­cí jmé­no, rok naro­ze­ní, pře­zdív­ku, pod níž vystu­pu­je­te, oddíl (nebo uveď­te nere­gis­tro­ván) a kate­go­rii (mlad­ší se mohou při­hlá­sit i do kate­go­rie starších)
3) vstup­te do týmu komi­se mlá­de­že ŠSPK: https://lichess.org/team/km-sspk a vyčkej­te na potvr­ze­ní (to nasta­ne po spl­ně­ní kro­ku 2)
4) při­hlas­te se do pří­sluš­né­ho tur­na­je / pří­sluš­ných turnajů
 
V pří­lo­ze jsou pro­po­zi­ce s detail­něj­ší­mi informacemi.