Krajský přebor družstev starších žáků

Až na tře­tí pokus se poda­ři­lo tuto postu­po­vou sou­těž ode­hrát (v sobo­tu 27. 6. 2020), a to díky Soko­lu Kla­to­vy, kte­ří narych­lo zajis­ti­li míst­nost. V osmi­člen­ném star­tov­ním poli star­to­va­la také dvě naše druž­stva. Céč­ko mělo na dosah medai­li, nako­nec ale o jed­nu par­tii skon­či­lo s 10 body na 4.místě, ale i tak vel­ká pochva­la a per­spek­ti­va do budouc­na (druž­stvo svým věko­vým prů­mě­rem pat­ři­lo mezi nejmlad­ší v sou­tě­ži). Z výsled­ků jed­not­liv­ců zaslou­ží vel­kou pochva­lu Marek Janouš, kte­rý na prv­ní šachov­ni­ci v těž­ké kon­ku­ren­ci vybo­jo­val 5,5 bodu (ze 7), body ostat­ních hrá­čů: Jir­ka Les 3,5, Ond­ra Novák 2,5, Hynek Blud­ský 3,5, Vít Blud­ský 3,5, Lukáš Urbá­nek 4. Naše Déč­ko vybo­jo­va­lo skvě­lé 4 body a uhrá­lo 7. mís­to. Body našich hrá­čů (Voj­ta Hodl 0, Voj­těch Urbá­nek 2, Anna Marie Šafá­řo­vá 1, Natá­lie Kře­no­vá 2, Deni­sa Mare­šo­vá 2, Ště­pán Sed­lá­ček 1).

Kompletní výsledky

http://chess-results.com/tnr529540.aspx?lan=5

Fotogalerie