Mezinárodní šachový festival – Plzeň 2014

13.ročník (16. 8. 2014 - 23. 8. 2014)

Mezi­ná­rod­ní open tur­naj hra­ný od 16. 8. do 23. 8. 2014 v plzeň­ské Měš­ťan­ské Bese­dě v rám­ci 13. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu INGEM – PLZEŇ 2014 vyhrál němec­ký mezi­ná­rod­ní mis­tr a nej­vý­še nasa­ze­ný Sebas­ti­an Plischki.

Posled­ní kolo bylo vel­kým sou­bo­jem o vítěz­ství, par­tie na prv­ních šachov­ni­cích, kde se roz­ho­do­va­lo o pořa­dí medai­lis­tů, se hrá­ly až do úpl­né­ho vyčer­pá­ní všech mož­nos­tí. Nako­nec z vedou­cí dvo­ji­ce byl nej­šťast­něj­ší Sebas­ti­an Plischki, kte­rý vyhrál nad Mirosla­vem Pal­kem. Jan Bar­toš pod­lehl rus­ké­mu mezi­ná­rod­ní­mu mis­tru Ale­xan­dru Chu­di­nov­ski­cho­vi a kle­sl na tře­tí místo.

V koneč­ném pořa­dí tak Sebas­ti­an Plischki vyhrál se 7,5 body, dru­hý skon­čil Ale­xan­dr Chu­di­nov­skich se 7 body, tře­tí s dal­ším půl­bo­do­vým odstu­pem nej­lep­ší z čes­kých hrá­čů Jan Bar­toš.

V sou­bo­ji o nej­lep­ší­ho hrá­če Plzeň­ské­ho kra­je Petr Folk zdo­lal v posled­ním kole Fili­pa Šimůn­ka a titul kraj­ské­ho pře­bor­ní­ka Plzeň­ské­ho kra­je pro rok 2014 zís­kal pro sebe. Dru­hé mís­to v pořa­dí kraj­ské­ho pře­bo­ru obsa­di­la nej­lep­ší žena tur­na­je Jana Ere­to­vá, kte­rá se záro­veň sta­la kraj­skou pře­bor­ni­cí mezi ženami.

Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu, urče­ný mla­dých šachis­tům naro­ze­ným 1998 a ml., vyhrál zis­kem 6,5 ze 7 mož­ných nej­vý­še nasa­ze­ný Jonáš Eret. Dru­hý skon­čil jeho bra­tr Matouš Eret (oba z oddí­lu Sokol Kla­to­vy), kte­rý ztra­til pou­ze dvě remí­zy. Milým pře­kva­pe­ním byl bron­zo­vý Ond­ra Ský­pa­la (roč­ník 2005) z ŠK AERO Odo­le­na Voda, kte­rý za sebou nechal výše nasa­ze­né Vác­la­va Truk­su a Sta­ni­sla­va Srbu. Nej­lep­ší dív­kou byla na šes­tém mís­tě Adri­an­ka Mál­ko­vá z pořa­da­tel­ské­ho ŠK 64 Plzeň.

Doplň­ko­vý bles­ko­vý tur­naj za účas­ti 27 hrá­čů ozdo­bil svou účas­tí čes­ký repre­zen­tant a mezi­ná­rod­ní vel­mis­tr Jiří Što­ček. Avšak jako nej­vět­ší favo­rit tur­na­je se musel spo­ko­jit pou­ze s dru­hým mís­tem. Vítěz­ství mu „vyfou­kl“ Němec Sebas­ti­an Plischki, kte­rý o svém vítěz­ství roz­ho­dl výhrou ve vzá­jem­né sou­bo­ji se Štočkem a vyhráů zis­kem 13 bodů z 13 mož­ných. Dru­hý Jiří Što­ček zís­kal 11,5 bodu a tře­tí Lukáš Kle­ment 10,5 bodu. Nej­lep­ším z hrá­čů Plzeň­ské­ho kra­je byl na čtvr­tém mís­tě mla­dý osm­nác­ti­le­tý Mar­tin Kopři­va s 8,5 body.

Fes­ti­va­lo­vý pro­gram dopl­ni­la ješ­tě bese­da s mezi­ná­rod­ním mis­trem Janem Michál­kem o his­to­rii šachu v Plzni a Plzeň­ském kra­ji. Vel­mi zají­ma­vé poví­dá­ní pře­de­vším o his­to­rii slav­ných plzeň­ských tur­na­jů Rudé­ho prá­va v bles­ko­vém šachu dopl­nil Jan Michá­lek pro­mí­tá­ním dobo­vých foto­gra­fií a doku­men­tů ze své­ho boha­té­ho archivu.

Celý fes­ti­val pro­bě­hl pod zášti­tou rad­ní měs­ta Plz­ně paní Ire­ny Rot­to­vé, gene­rál­ním part­ne­rem byla spo­leč­nost INGEM a.s., vyso­kou spor­tov­ní úro­veň umoc­ni­lo i nád­her­né pro­stře­dí vel­ké­ho sálu Měš­ťan­ské Bese­dy, vel­ká vět­ši­na všech účast­ní­ků a divá­ků vyjá­d­ři­la s pro­ži­tým týd­nem šachu v Bese­dě vel­kou spokojenost.

Jak je s prů­bě­hem fes­ti­va­lu spo­ko­jen ředi­tel Ing. Petr Herejk: „Mezi­ná­rod­ní tur­naj měl svo­ji kva­li­tu, oba nej­vět­ší favo­ri­té, mezi­ná­rod­ní mistři Sebas­ti­an Plischki a Ale­xan­der Chu­di­nov­skich, potvr­di­li roli favo­ri­tů a podě­li­li se o prv­ní a dru­hé mís­to, vel­mi pozi­tiv­ně hod­no­tím vel­kou bojov­nost tur­na­je, ze 183 par­tií bylo jen 81 remí­zo­vých výsled­ků (tj. 44%), což je u podob­ných tur­na­jů nezvykle malé pro­cen­to. Potě­šu­jí­cí jsou výko­ny mla­dých talen­to­va­ných plzeň­ských hrá­čů, pro kte­ré byl tur­naj víta­nou kon­fron­ta­cí s mezi­ná­rod­ní konkurencí.“

Výsledky

Mezi­ná­rod­ní tur­naj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9

Tur­naj mlá­de­že: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821

Bles­ko­vý tur­naj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821