Mezinárodní šachový festival – Plzeň 2013

12.ročník (17. 8. 2013 - 24. 8. 2013)

Dva­nác­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu INGEM – PLZEŇ 2013, kte­rý se konal ve dnech 17.-24.8.2013 v plzeň­ské Měš­ťan­ské Bese­dě, dospěl do své­ho finá­le. Posled­ní devá­té kolo mezi­ná­rod­ní­ho OPEN tur­na­je v sobo­tu roz­hod­lo o tom, že se vítě­zem stal nej­vý­še nasa­ze­ný vel­mis­tr Petr Neu­man, hráč ŠK Zikuda Tur­nov, kte­rý tak obhá­jil loň­ský pri­mát. Dru­hé mís­to si do Němec­ka odvá­ží Sebas­ti­an Plischki, kte­rý zís­kal 6,5 bodů, pohár za tře­tí mís­to vybo­jo­val stej­ným bodo­vým zis­kem Rus Ale­xan­der Chu­di­nov­skich. Mezi­ná­rod­ní­ho OPEN tur­na­je se zúčast­ni­lo 78 hrá­čů ze čtyř stá­tů, do tur­na­je nastou­pi­lo sedm žen, nej­lep­ší z nich byla cel­ko­vě dva­cá­tá Mar­ti­na Kocan­do­vá z ŠK Kla­to­vy s 5,5 body. Pohár věno­va­ný před­se­dou Šacho­vé­ho sva­zu Plzeň­ské­ho kra­je Hyn­kem Šper­lem pro nej­lep­ší­ho hrá­če do 16 let zís­kal Daniel Kož­ú­šek z AD Jičín, kte­rý vybo­jo­val 5,5 bodu a obsa­dil 14. mis­to. Nej­lep­ším z hrá­čů ŠK 64 Plzeň byl Vác­lav Hrd­lič­ka, kte­rý zís­kal 4,5 bodu a obsa­dil 46. místo.

Partie

Výsledky

Mezi­ná­rod­ní tur­naj: http://chess-results.com/tnr101791.aspx?lan=5&art=4&wi=821

Tur­naj mlá­de­že: http://chess-results.com/tnr108907.aspx?lan=5&wi=821

Bles­ko­vý tur­naj: http://chess-results.com/tnr109135.aspx?lan=5&art=1&wi=821