Mezinárodní šachový festival – Plzeň 2012

11.ročník (18. 8. 2012 - 25. 8. 2012)

V posled­ním kole mezi­ná­rod­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci šacho­vé­ho fes­ti­va­lu INGEM – PLZEŇ 2012 remí­zy na prv­ních třech sto­lech již nic nezmě­ni­ly na tur­na­jo­vém vítěz­ství Pet­ra Neu­ma­na. Nej­vý­še nasa­ze­ný zazna­me­nal 5 vítěz­ství a 4 remí­zy a se 7 body udr­žel samo­stat­né vede­ní. Za ním se srov­na­la se 6,5 body hned šes­ti­ce hrá­čů, kte­ré “Buchholz” srov­nal do pořa­dí: 2.Plischki (GER), 3.Hába (CZE), 4.Chu­di­nov­skich (RUS), 5.Vla­sák (CZE), 6.Bar­toš (CZE), 7.Muka­shev (KAZ).

Kraj­ským pře­bor­ní­kem Plzeň­ské­ho kra­je se stal cel­ko­vě 12. Jan Michá­lek ze Šaka­lu Kozo­lu­py před Jaro­sla­vem Slád­kem ze ZČE Plzeň a Kar­lem Cha­lu­šem ze Soko­la Let­ná. Titul kraj­ské pře­bor­ni­ce Plzeň­ské­ho kra­je mezi žena­mi vybo­jo­va­la Hana Pal­ko­vá ze ŠK Líně před Janou Ere­to­vou ze Soko­la Klatovy.

Cenu za nej­krás­něj­ší par­tii zís­kal Jiří Pokor­ný (ŠK Líně) za vítěz­ství v 5. kole nad ukra­jin­ským mis­trem FIDE Juri­jem Vorobyovem.

Fes­ti­val byl zakon­čen vyhlá­še­ním výsled­ků za pří­tom­nos­ti pri­má­to­ra měs­ta Plz­ně Mgr. Mar­tin Baxy, kte­rý nej­lep­ším hrá­čům pře­dat poháry.

Partie

Výsledky

Mezi­ná­rod­ní tur­naj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9

Tur­naj mlá­de­že: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821

Bles­ko­vý tur­naj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821