Mezinárodní šachový festival – Plzeň 2002

Festival Schneider Bohemia – Plzeň 2002 (8. ročník) - 17. - 25. 8. 2002

8. roč­ník fes­ti­va­lu byl z důvo­du povod­ňo­vé situ­a­ce v are­á­lu Stře­lec­ké­ho sta­di­o­nu tři dny před zahá­je­ním odvolán.