Přeskočit na obsah

Extraliga mládeže zahájena

Plzeň 7. - 8. 10. 2023

Letoš­ní Extra­li­gu mlá­de­že odstar­to­val úvod­ní sraz, kte­rý uspo­řá­dal náš ŠK 64 Plzeň v Cen­t­ru akti­vi­ty Kra­šov­ská v Plzni, a to spo­leč­ně s úvod­ním sra­zem 1. ligy, sku­pi­ny západ. V obou těch­to sou­tě­žích má náš klub své zastou­pe­ní, pře­hled výsled­ků začne­me Extraligou:

1.kolo - ŠK 64 Plzeň – Desko Liberec

V úvod­ním kole čeká na náš tým Libe­rec, což pře­de­vším pro Mar­ka na prv­ní zna­me­ná atrak­tiv­ní sou­boj s čes­kou mlá­dež­nic­kou jed­nič­kou Vaš­kem Fiň­kem. Marek ale dlou­ho drží vyrov­na­nou pozi­ci, zatím s pře­hle­dem vítě­zí Víťa Blud­ský (6.) i Domi­nik Velič­kov (5.) a vede­me 2:0. Pak se ale do hlu­bo­ké defen­zi­vy ve střed­ní hře dostá­vá Artem Mame­tev (2.) a pozi­ci bohu­žel nedo­ká­že udr­žet. Zna­me­na­lo to vzhle­dem k vel­ké­mu elo­vé­mu roz­dí­lu ve pro­spěch Arte­ma nepří­jem­nou ztrá­tu, naštěs­tí pomo­cí „odbě­ru“ figu­ry vyhrá­vá Kuba Val­d­man (4.) a s tro­chou štěs­tí za při­spě­ní sou­pe­řo­vy neko­rekt­ní obě­ti i Makar Hon­cha­rov (3.) a vede­me 4 : 1. Marek s Fiň­kem v jed­nu chví­li dokon­ce zís­ká­vá výho­du, ale časo­vé tíseň si vybí­rá vel­kou daň Marek chy­bu­je a rych­le pro­hrá­vá. Ale neva­dí, úvod­ní zápas jsme zvlád­li!
Šacho­vý klub 64 Plzeň – Desko Libe­rec 4 : 2

2.kolo - ŠK AD Jičín - Šachový klub 64 Plzeň

Po obě­dě hra­je­me s Jičí­nem. O sou­pe­ři víme, že na šes­té mají „slab­ší­ho“ super­mlad­ší­ho žáka, tak­že tak­ti­zu­je­me, nechá­vá­me Hyn­ka i Víťu hrát za Béč­ko důle­ži­tý prvo­li­go­vý zápas a na šes­té nastu­pu­je ke své extra­li­go­vé pre­mi­é­ře Voj­ta Jan­čík. A prá­vě on vyhrá­vá svo­ji par­tii vel­mi rych­le a jde­me do vede­ní 1 : 0. Ješ­tě vese­le­ji je o chví­li poz­dě­ji, když bez­peč­ně bodu­je i Domi­nik Velič­kov (5.), pak remi­zu­je Makar Hon­cha­rov (3.). Sou­peř ale uka­zu­je svo­ji sílu, Artem se ve střed­ní hře dostá­vá do potí­ží a pro­hrá­vá, Kuba Val­d­man (4.) remi­zu­je a za sta­vu 3:2 pro nás brá­ní Marek Janouš (1.) hor­ší pozi­ci. V dra­ma­tic­ké dohráv­ce nako­nec remí­zu udr­ží a tím zajiš­ťu­je druž­stvu dru­hou výhru v sou­tě­ži!
ŠK AD Jičín - Šacho­vý klub 64 Plzeň 2½ : 3½

3.kolo - Šachový klub 64 Plzeň - Šachy Štěpán, Praha

Ve 3. kole v sou­bo­ji dosud nepo­ra­že­ných (nás s druž­stev Šachy Ště­pán Pra­ha) hra­je již základ­ní sesta­va, tedy i s Hyn­kem Blud­ským. Krát­ce po zahá­je­ní dostá­vá vel­mi dobrou pozi­ci Domi­nik na šes­té, dob­ře sto­jí Kuba Val­d­man (5.) a Artem Mame­tev (2.), nao­pak ale sou­peř skry­tou tak­ti­kou nachy­tal Maka­ra Hon­cha­ro­va (3.) a také Hynek Blud­ský (4.) sto­jí po zahá­je­ní pode­zře­le. Domi­nik po chví­li výho­du pro­mě­ňu­je, sou­peř ale rych­le srov­ná­vá, když Makar vzdá­vá – 1 : 1. Do pro­blé­mů se pak se sil­ným sou­pe­řem (elo 2425!) dostá­vá i Marek Janouš (1.) na prv­ní a Kuba pasiv­ní hrou dal sou­pe­řo­vi výho­du. Obě par­tie bohu­žel kon­čí krát­ce po sobě stej­ně – oba pro­hrá­va­jí na čas (1:3). Pak ješ­tě svit­ne nadě­je, když Hynek skvě­lou obra­nou pře­vá­dí pozi­ci do jezd­co­vé kon­cov­ky, kte­rou sehra­je napros­to bri­lant­ně, rych­le akti­vi­zu­je krá­le a dotáh­ne par­tii do vítěz­né­ho kon­ce (vel­ká pochva­la pro Hyn­ka!). Za sta­vu 2:3 dohrá­vá Artem dám­skou kon­cov­ku s pěš­cem více, bohu­žel ale zby­teč­né osla­be­ní krá­le umož­ní sou­pe­ři najít věč­ný šach a par­tie kon­čí remí­zou. Ško­da, pro­hrá­vá­me tak těs­ně:
Šacho­vý klub 64 Plzeň - Šachy Ště­pán, Pra­ha 2 2,5 : 3,5

4.kolo - Šach. škola Vávra a Černoušek Unichess A - Šachový klub 64 Plzeň

Dal­ší těž­ký sou­peř Uni­chess! Opět nastu­pu­je­me ve stej­né sesta­vě. Po cca dvou hodi­nách to vypa­dá vel­mi opti­mis­tic­ky: Artem zís­ká­vá figu­ru, Makar pěk­ně tla­čí, Domi­nik je na pokra­ji výhry, Kuba sice brá­ní těž­kou pozi­ci, ale Marek a Hynek sto­jí vyrov­na­ně mož­ná i optic­ky lépe. Makar Hon­cha­rov (3.) zakon­čí pěk­ně vede­nou par­tii vítěz­ně, stej­ně tak i Domi­nik Velič­kov (6.) a jde­me do vede­ní 2 : 0. Pak ale ve střed­ní hře volí špat­né řeše­ní Hynek Blud­ský (4.) a pro­hrá­vá a pozi­ci s dal­ším sil­ným hrá­čem (2259) neu­dr­ží ani Marek Janouš (1.), naštěs­tí ale skvě­lou obra­nu ohro­že­né pozi­ce před­ve­de Kuba Val­d­man (5.). Stav je 2,5 : 2,5 a Artem má v kon­cov­ce věž, figu­ru a dva pěš­ce pro­ti věži a třem pěš­cům. V dra­ma­tic­ké dohráv­ce ale v časo­vé tís­ni Artem nevo­lí správ­ný postup, sou­peř se „vysmek­ne“ a par­tie a tím i zápas kon­čí remí­zou.
Šach. ško­la Váv­ra a Čer­nou­šek Uni­chess A - Šacho­vý klub 64 Plzeň 3 : 3

Po čtyřech kolech je naše Áčko na 4. mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí, jen o skó­re za tře­tím Uni­ches­sem a bod před Ústím nad Labem. Nyní náš čeká 2. 12. 2023 sou­boj s prů­běž­ně vedou­cím týmem Kobylis.

Podrob­nos­ti k Extra­li­ze mlá­de­že viz https://chess-results.com/tnr800327.aspx?lan=5.

Fotogalerie