Extraliga a 1. liga mládeže dohrány

Sestup z Extraligy mládeže

Do finá­le extra­li­gy mlá­de­že naše druž­stvo vstu­po­va­lo se dvě­ma výhra­mi na děle­ném 2. mís­tě, a dokon­ce po dvou hodi­nách prv­ní­ho zápa­su s Béč­kem Pola­bin poté, co Matěj Šeter­le (4.) pro­mě­nil útok na krá­le v celý bod, to vypa­da­lo na poho­dl­né vítěz­ství a dob­rý vstup na ces­tu za záchra­nou. Bohu­žel v tu chví­li jsme netu­ši­li, že to bude jedi­né par­ti­o­vé vítěz­ství v tom­to zápa­su. Z naděj­né­ho úto­ku po obě­ti figu­ry Micha­e­la Rel­ji­če (2.) zůsta­lo jen u opa­ko­vá­ní tahů a remí­zy, Hon­za Lang­ma­jer (6.) zachrá­nil hor­ší pozi­ci obě­tí věže a věč­ným šachem – dal­ší remí­za a do tře­ti­ce remí­za u Pepy Šťast­né­ho (5.), kte­rá nedo­ká­zal zužit­ko­vat výho­du dvou pěš­ců v kon­cov­ce. A bohu­žel Marek Janouš (3.) po vel­mi pěk­né pozič­ní obě­ti kva­li­ty se postup­ně dostal do pasi­vi­ty, sou­peř pře­vzal ini­ci­a­ti­vu a v kon­cov­ce vyhrál. Na prv­ní šachov­ni­ci David Hlo­žek (1.) neu­dr­žel věžo­vou kon­cov­ku a pro­hrál také, Cel­ko­vě tedy ŠK 64 Plzeň – ŠK Pola­bi­ny B 2,5 : 3,5. V dal­ším zápa­se nás čekal sil­ný tým ze Staré­ho Měs­ta, i zde to vypa­da­lo při­bliž­ně po 2 hodi­nách naděj­ně, ale zápas se téměř v jeden moment oto­čil, a pro­hrál David Hlo­žek (1.), Marek Janouš (3.), Matěj Šeter­le (4.), Hon­za Lang­ma­jer (5.) i Filip Kre­sl (6.). Cen­ný skalp s hrá­čem 2251 vybo­jo­val Micha­el Rel­jič (2.). Ve tře­tím zápa­se s Inter­ches­sem se blýs­kl Hon­za Lang­ma­jer (6.), kte­rý sou­pe­řo­va čer­né­ho krá­le dopro­vo­dil až na a2, kde mu dal mat, potě­ši­la také výhra Matě­je Šeter­le­ho (4.). ale to bylo bohu­žel z naší stra­ny vše, dal­ší čty­ři par­tie jsme bohu­žel pro­hrá­li (David Hlo­žek (1.), Micha­el Rel­jič (2.), Marek Janouš (3.) i Pepa Šťast­ný (5.)) a cel­ko­vě skó­re se ustá­li­lo na pomě­ru 2 : 4 v náš nepro­spěch. V posled­ním zápa­se nás čekal nej­těž­ší sou­peř z východ­ní sku­pi­ny – AD Jičín. Ten se uká­zal nad naše síly (i když to v prů­bě­hu tak nevy­pa­da­lo, např. Jana Lang­ma­je­ro­vá odmít­la hrá­či s ratingem o 500 bodů sil­něj­ším dokon­ce opa­ko­va­ně remí­zu!!) a zápas skon­čil naší poráž­kou 0,5 : 5,5 (David Hlo­žek (1.) 0,5, Micha­el Rel­jič (2.) 0, Marek Janouš (3.) 0, Matěj Šeter­le (4.) 0, Jana Lang­ma­je­ro­vá (5.) 0, Filip Kre­sl (6.)). V koneč­né tabul­ce jsme ve sku­pi­ně o 8.–16.místo obsa­di­li 5.místo (cel­ko­vě v extra­li­ze 14.místo a bohu­žel pro příští roč­ník sestu­pu­je­me do 1.ligy.

Podrob­nos­ti k sou­tě­ži nalez­ne­te na https://www.chess.cz/soutez/2442/.

I přes­to hrá­či zaslou­ží vel­kou pochva­lu za celou sezó­nu, vel­ké podě­ko­vá­ní (nejen za tuto sezó­nu) pat­ří těm hrá­čům, kte­ří z věko­vých důvo­dů již za nás v 1.lize příští sezó­nu star­to­vat nebu­dou moci (David Hlo­žek, Micha­el Rel­jič, Matěj Šeter­le, Pepa Šťast­ný, Jana Lang­ma­je­ro­vá a Filip Kre­sl) – díky moc za výko­ny v posled­ních roč­ní­cích!!

Sestup i z 1.ligy mládeže

O stej­ném víken­du se roz­ho­do­va­lo také o bytí naše­ho B‑družstva v 1.lize mlá­de­že. V této sou­tě­ži ale bylo 4 kola před kon­cem jas­né, že záchra­na v sou­tě­ži vy se rov­na­la zázra­ku. Ten se nako­nec neko­nal, ale napros­to neče­ka­ný bod za výsle­dek 3:3 vybo­jo­va­lo naše druž­stvo pro­ti Bohe­mi­ans Pra­ha (bodo­va­li Adri­a­na Mál­ko­vá (1.), Míša Mare­šo­vá (2.) a Hynek Blud­ský (5.), pro­hrá­li Ondřej Novák (3.), Jir­ka Les (4.) a Vít Blud­ský (6.). V dal­ších kolech již bohu­žel při­šly poráž­ky: v 9.kole od Uni­ches­su B 1 : 5 (Mál­ko­vá 0, Mare­šo­vá 1, Novák 0, Les 0, Blud­ský H.0, Blud­ský V.0). V nedě­li pak v 10.kole s Říča­ny B poráž­ka ve stej­ném pomě­ru 1 : 5 (Mál­ko­vá 0,5, Mare­šo­vá 0,5, Novák 0, Les 0, Blud­ský H.0, Blud­ský V.0), a v 11.kole stej­ná poráž­ka a dokon­ce se stej­ný­mi výsled­ky jed­not­liv­ců s Říča­ny C 1 : 5 (Mál­ko­vá 0,5, Mare­šo­vá 0,5, Novák 0, Les 0, Blud­ský H.0, Blud­ský V.0). Nako­nec z toho bylo koneč­né 11.místo se 4 body a sestup do kraj­ské­ho pře­bo­ru. Pro­brob­nos­ti k sou­tě­ži na https://www.chess.cz/soutez/2444/. I tak pochva­la pro Adri­an­ku a Míšu za skvě­lé výko­ny na 1. a 2 šachov­ni­ci (Adri 2 ze 4, Míša dokon­ce 3 ze 4), je vid­no, že příští rok máme do naše­ho Áčka kva­lit­ní náhra­du.!