Otevřený přebor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu

nahrá­vám mapu.… 

Datum / čas
28.09.2021
Celý den

Mís­to konání
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro


Na sva­té­ho Vác­la­va udě­lá­me Ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu. Hrát se bude v kon­gre­so­vém sále hote­lu LIONS, účast všich­ni čle­no­vé ŠK 64 Plzeň bez roz­dí­lu věku a výkon­nos­ti a pozva­ní hos­té, pro­po­zi­ce budou ješ­tě vydány.