Mistrovství ČR mládeže 12–16

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
26.10.2019 — 02.11.2019
Celý den

Mís­to koná­ní
Hotel Koří­nek, Pří­cho­vi­ce


Jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí pod­zi­mu, Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2019, pro­běh­ne ten­to­krá­te v Hote­lu Koří­nek v  Pří­cho­vi­cích u Koře­no­va (na sil­ni­ci č.10 mezi Tan­val­dem a Harra­cho­vem) v ter­mí­nu 26. 10. – 2. 11. 2019. Před­po­klá­dám opět vel­kou výpra­vu ŠK 64 Plzeň; vzhle­dem k tomu, že uby­to­va­cí kapa­ci­ta hote­lu je 200 lůžek a účast­ní­ků včet­ně dopro­vo­dů bývá 500, je jas­né, že bude vel­ký zájem o uby­to­vá­ní v hote­lu Koří­nek, kde se bude i hrát. Pokud tedy chce­me, aby naše výpra­va spa­la v hote­lu Koří­nek, bude nut­né při­hlá­sit naši výpra­vu co nejdří­ve, ide­ál­ně ihned, jak budou vydá­ny pro­po­zi­ce.

Ceny za uby­to­vá­ní včet­ně sní­da­ně je od 370 Kč za noc a lůž­ko (při poby­tu ve více­lůž­ko­vém poko­ji – před­po­klá­dám, že dvou­lůž­ko­vé budou draž­ší – loni 50 Kč navíc). Cena stra­vo­vá­ní je 90 Kč/oběd a 90 Kč/večeři. Star­tov­né je od 450 Kč (kraj­ští pře­bor­ní­ci) až do 1400 Kč (ve FIDE ope­nu pod 1850 elo). Cena za uby­to­vá­ní a stra­vu tak při páteč­ním pří­jez­du vyjde odha­dem na 4400 Kč (více­lůž­ko­vý pokoj) a 4800? Kč (dvou­lůž­ko­vý) – ale to samo­zřej­mě bude upřes­ně­no po vydá­ní pro­po­zic.

Hrát se budou tři mis­trov­ské tur­na­je HD16, HD14 a HD12 a dva open tur­na­je pro dal­ší zájem­ce, kaž­dý tur­naj na 9 kol tem­pem 90 min. na par­tii a 30 s za kaž­dý pro­ve­de­ný tah.

Prá­vo účas­ti v mis­trov­ských kate­go­ri­ích z hrá­čů ŠK 64 Plzeň mají (klu­ci postu­pu­jí­cí z KP, pří­pad­ně na zákla­dě loň­ských výsled­ků, dív­ky mají účast pří­mo):

HD16 (2004 a 2005): Jan Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Micha­e­la Mare­šo­vá, Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá, Eliš­ka Suchá

HD14 (2006 a 2007): Marek Janouš, Artem Mame­tev, Anna Marie Šafá­řo­vá, Natá­lie Kře­no­vá,

HD12 (2008 a ml.): Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na, Deni­sa Mare­šo­vá,

Dopo­ru­če­ná účast v open tur­na­jích:

David Hlo­žek, Matěj Šeter­le, Josef Šťast­ný, Filip Kre­sl, Jiří Šťast­ný, Sam Trh­lík, Jiří Les, Ondřej Novák, Voj­těch Urbá­nek, Lukáš Urbá­nek, Vít Blud­ský, Hynek Blud­ský, Voj­těch Hodl, pří­pad­ně i dal­ší s min. 4.VT.

Vzhle­dem k tomu, že celý pobyt bude jako tra­dič­ně pojat jako tré­nin­ko­vý pobyt (všech­ny ode­hra­né par­tie budou roze­brá­ny a bude pro­bí­hat pří­pra­va na par­tie násle­du­jí­cí), vel­mi vře­le účast dopo­ru­ču­ji!

Zvaž­te už nyní, zda se tur­na­je zúčast­ní­te, jakmi­le budou vydá­ny pro­po­zi­ce, musí­me poslat při­hláš­ku téměř oka­mži­tě!