Letní šachový tábor

nahrá­vám mapu.… 

Datum / čas
30.07.2022 - 06.08.2022
Celý den

Mís­to konání
Rekre­ač­ní stře­dis­ko Star Line Šlovice/Hřebečníky


Letoš­ní let­ní šacho­vý tábor se usku­teč­ní ve dnech 30. 7. – 6. 8. 2022 na již tra­dič­ním mís­tě v rekre­ač­ním zaří­ze­ní STAR LINE v Hře­beč­ní­kách-Šlo­vi­cích. Pro­po­zi­ce jsou v pří­lo­ze, kapa­ci­ta je sice 90 osob, ale vzhle­dem k oče­ká­va­né­mu vel­ké­mu zájmu dopo­ru­ču­ji při­hláš­ku zaslat co nejdří­ve, pří­pad­ně si ale­spoň mís­to emai­lem rezer­vuj­te! Kdo z rodi­čů bude potře­bo­vat potvr­ze­ní pro zaměst­na­va­te­le pro čer­pá­ní pří­spěv­ku z FKSP, dej­te pro­sím zprávu.