Česko-německý šachový víkend

mapa není k dispozici

Datum / čas
10.12.2021 - 12.12.2021
Celý den

Mís­to konání
Lichess - Lichess


Čes­ko-němec­ký šacho­vý víkend se usku­teč­ní od pát­ku 10. pro­sin­ce do nedě­le 12. pro­sin­ce. Může­te se těšit na tré­nink v ang­lic­kém i čes­kém jazy­ce, simul­tán­ku s vel­mis­trem a také samo­zřej­mě nesmí chy­bět tur­naj v rapi­du, kte­rý se usku­teč­ní v SO od 17:00. Veš­ke­ré akce jsou pro děti a jsou zdar­ma. Vše se usku­teč­ní onli­ne (na Lichess, na Sky­pe, pří­pad­ně na You­tu­be). Podrob­nos­ti v příloze.