20. ročník festivalu PLZEŇ 2021

nahrá­vám mapu.… 

Datum / čas
23.08.2021 - 29.08.2021
Celý den

Mís­to konání
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro


Šacho­vý fes­ti­val Plzeň 2021 se usku­teč­ní v ter­mí­nu 23. — 29. 8. 2021. Kom­plet­ní pro­po­zi­ce, včet­ně všech dopro­vod­ných tur­na­jů, nalez­ne­te v pří­lo­ze a na webu fes­ti­va­lu - https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.