Březnová soutěž v řešení diagramů na rychlost

Komi­se mlá­de­že Šacho­vé­ho sva­zu Plzeň­ské­ho kra­je vypsa­la sou­těž v řeše­ní dia­gra­mů na rychlost.

Cíl je vyře­šit co nej­ví­ce digra­mů během 5 minut na odka­zu https://www.chess.com/puzzles/rush (chess.com -> úlo­hy -> rych­lé úlo­hy -> 5 minut). Abys­te moh­li řešit, je tře­ba mít zalo­žen na ser­ve­ru pro­fil. [Máte-li navíc před­pla­ce­né něja­ké člen­ství, může­te úlo­hy řešit neo­me­ze­ně; kdo člen­ství nemá­te, máte ome­ze­ný počet poku­sů na den].

A dále je to již jed­no­du­ché, po dohrá­ní ‘hry’ (nej­lep­ší­ho výsled­ku) si obra­zov­ku vyfoť­te (zko­pí­ruj­te ji) a výsle­dek (obrá­zek s výsled­kem) pošle­te na adre­su komisemladezesspk@seznam.cz (v kopii pošle­te i na adre­su herejkpetr@seznam.cz, budu i zde zve­řej­ňo­vat Vaše výsled­ky). Pod­stat­ná věc: výsle­dek pošle­te nej­poz­dě­ji do 1. 4. 2021 s tím, že výsle­dek je plat­ný, pokud bude na vyfo­ce­né plo­še zazna­me­nán datum od 17.3.2021 do 31.3.2021 (dopo­ru­čuj, uklá­dat si výsled­ky všech­ny a nej­lep­ší z výsled­ků pak poslat).

Zúčast­nit se může úpl­ně kdo­ko­liv, drob­ná cena bude pře­dá­na nej­lep­ším kraj­ským řeši­te­lům do 18 let (2003 a mlad­ší) a to v růz­ných kate­go­ri­ích! Tak­že toho vyu­žij­te a věřím, že se do řeše­ní zapo­jí co nej­ví­ce našich mla­dých hrá­čů. Tak hurá do řešení!